Данни за текущата сесия

0.00 BGN Данни за оборота
0.00 BGN Сегмент акции
0.00 BGN Сегмент за ДСИЦ
0 Брой сделки
0 Изтъргувани лотове
18 642 437 309.75 BGN Пазарна капитализация

Търговия


Новини

2023-06-01 - Вътрешна информация
2023-06-01 - Уведомление за паричен дивидент
2023-05-31 - Покана и материали за ОСА
2023-05-31 - Уведомление за паричен дивидент
2023-06-01 - Вътрешна информация
2023-05-31 - Публикация на поканата за ОСА
2023-05-31 - Покана и материали за ОСА
2023-05-31 - Увеличение на капитала с права
2023-06-01 - Вътрешна информация
2023-05-31 - Покана и материали за ОСА
2023-05-31 - Покана и материали за ОСА
2023-06-01 - Протокол от ОСА
2023-05-31 - Вътрешна информация
2023-06-01 - Вътрешна информация
2023-05-31 - Покана и материали за ОСА
2023-05-31 - Протокол от ОСА
2023-06-01 - Протокол от ОСА
2023-06-01 - Уведомление за паричен дивидент
2023-06-01 - Публикация на поканата за ОСА
2023-06-01 - Протокол от ОСА

Емитенти и емисии


борсови новини

Дружества регистрирани на Алтернативен пазар на Българска фондова борса, които към 11.05.2023 г. не са не са разкрили публично уведомление за финансовото си състояние към първо тримесечие на 2023 г.
Дружества регистрирани на Алтернативен пазар на Българска фондова борса, които към 11.05.2023 г. не са публикували пред обществеността годишен финансов отчет за дейността за 2022 г.
Списък на емитенти и медиите, в които разкриват регулирана информация към 01.03.2023 г.

връзки