Търговията на Алтернативния пазар BaSE се осъществява посредством електронната система за търговия на Дойче Бьорзе – Xetra®, която бе успешно внедрена от БФБ-София на 16 юни 2008г. Предимствата, които Xetra носи за българския пазар, най-общо могат да се обобщят както следва:
1. по-голям капацитет и бързодействие;
2. по-лесна възможност за достъп на чуждестранните финансови институции до българския пазар;
3. унифицираност с наложилите се правила за търговия с една от най-големите борси в световен мащаб;
4. по-разнообразни възможности за търговия, включително и за организирането на деривативен пазар в по-нататъшен момент.

Xetra® е регистрирана търговска марка на Deutsche Borse AG