ТАКСИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА БОРСАТА И ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧЕНИ СДЕЛКИ ИЗВЪН РЕГУЛИРАН ПАЗАР

Подробно описание на таксите за търговия на борсата е налична в Тарифата за таксите на Българска Фондова Борса-София АД (Тарифата). Представените по-долу комисионни, с изключение на случаите по чл. 25, ал. 2 и 3 от Тарифата, се дължат от всеки от инвестиционните посредници, страни за всяка изпълнена поръчка, включително и при кръстосани сделки. Посочените комисионни не включват ДДС.

Вид инструмент   Стойност на поръчката Комисионна  
Акции и депозитарни разписки върху акции        
  до 50 000 000 лв. 0.075% от стойността на изпълнената поръчка, но не по-малко от 1 лв. Пример
  над 50 000 000 лв. 37 500 лв. + 0.0375% от горницата над 50 000 000 лв. Пример
         
Облигации и депозитарни разписки върху облигации     0.01% от стойността на изпълнената поръчка, но не по-малко от 1 лв. Пример
         
Борсово търгувани продукти     0.075% от стойността на изпълнената поръчка, но не по-малко от 1 лв. Пример
         
Компенсаторни инструменти     0.03% от стойността на изпълнената поръчка, но не по-малко от 1 лв. Пример
         
Права     0.03% от стойността на изпълнената поръчка Пример
         
Покупка на акции, регистрирани на "Приватизационен пазар"     0.2% от стойността на изпълнената поръчка Пример
         
Продажба на акции, регистрирани на "Приватизационен пазар"     0.2%* от стойността на изпълнената поръчка Пример
         
Акции, закупени на "Неприсъствен публичен търг"     -  
         
Акции, закупени на "Централизиран публичен търг"     -  
         
За оповестяване на информация за сключени сделки извън регулиран пазар     5,00 лв. на сделка Пример
         

За маркет-мейкъри

Веднъж месечно до десето число на текущия месец Борсата извършва проверка доколко през предходния календарен месец съответните маркет-мейкъри са изпълнявали задължението си като такива в съответствие с правилника на БФБ-София. Ако в резултат на проверката не бъдат установени нарушения на изискванията към дейността на съответния маркет-мейкър, Борсата му възстановява платените суми по Глава Четвърта от Тарифата за таксите, събирани от Борсата във връзка с дейността му като маркет-мейкър на дадения финансов инструмент.
В този случай, освен платените такси описани по-горе, Борсата възстановява на съответния маркет-мейкър на емисия акции или борсово търгувани продукти допълнително и 0.015 (нула цяло нула петнадесет) на сто, но не по-малко от 1 (един) лев и не повече от 7 500 (седем хиляди и петстотин) лева от стойността на всяка изпълнена поръчка.