Сделките с финансови инструменти, допуснати до търговия на Алтернативния пазар BaSE се осъществяват въз основа на същия Модел на търговия, който е приложим и спрямо основния пазар BSE. Основните видове поръчки, налични на пазар BaSE са както следва: Пазарни, Лимитирани, Пазарни-към-лимитирани, Стоп-поръчки и "Айсберг" поръчки.
 
Времетраенето на търговската сесия за емисиите, търгуващи се на BaSE, е както следва:
  • 09:30 - 10:00 Pre-trading
  • 10:00 - 10:10 Откриващ аукцион
  • 10:10 - 16:55 Непрекъсната търговия
  • 16:55 - 17:00 Закриващ аукцион
  • 17:00 - 17:30 Post-trading
 
За емисиите акции, допуснати до търговия на BaSE, динамичният ценови диапазон е 15 (петнадесет) на сто спрямо референтната цена, а статичният е 30 (тридесет) на сто спрямо последната цена, постигната на аукцион.