Данъчно регулиране

Дългосрочна държавна политика на стилмулиране развитието на капиталовия пазар в България е стимулирането чрез данъчни облекения. Примери в това отношения са:
  • Капиталовите печалби на физическите и юридическите лица, реализирани от сделки с ценни книжа, регистрирани за търговия на регулиран пазар, са освободени от данъчно облагане.
  • Размерът на данъка върху доходите от дивиденти е в размер на 5%.
  • Плосък данък върху доходите на физическите лица в размер на 10%.
  • Размерът на корпоративния данък в страната е също 10%.

За повече информация виж: