Регулативни органи

Основният регулативен орган, осъществяващ надзор върху основните участници на капиталовия пазар в България е Комисията за финансов надзор. Комисията регулира и осъществява контрол върху:

- регулираните пазари на ценни книжа;
- Централен Депозитар;
- инвестиционните посредници;
- инвестиционните дружества;
- управляващите дружества;
- физическите лица, които непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации;
- публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Закона за пазарите на финансови инструменти.