Тримесечният бюлетин на Алтернативния пазар BaSE е безплатен за ползване и в него се публикува статистическа информация за българския капиталов пазар. Бюлетинът се изготвя на български и английски език. Бюлетинът съдържа:
• обобщени данни за борсовата търговия през съответното тримесечие;
• обобщени данни за пазарната капитализация по сегменти;
• статистика относно новорегистрираните и спрени от търговия емисии финансови инструменти;
Бюлетинът за всяко тримесечие е достъпен на 10-то число на месеца, следващ съответното тримесечие.
 
2018
 Октомври-Декември
 Юли-Септември
 Април-Юни
 Януари-Март
 
2017
 Октомври-Декември
 Юли-Септември
Април-Юни
 Януари-Март
 
2016
 Септември-Декември
 Юли-Септември
 Април-Юни
Януари-Март
 
2015
 Септември-Декември
 Юли-Септември
 Април-Юни
Януари-Март

2014
Октомври-Декември
Юли-Септември
Април-Юни
Януари-Март

2013
Октомври-Декември
Юли-Септември
Април-Юни
Януари-Март
 
2012
Октомври-Декември
Юли-Септември
Април-Юни