"БФБ-София" АД предлага широко разнообразие от информационни услуги и продукти, свързани с търговията с финансови инструменти, допуснати до търговия на Алтернативен пазар. Борсата предоставя за разпространение информация под формата на стандартизирани пакети, които са разработени да задоволят потребностите на потенциалните корпоративни клиенти, а именно: информационни агенции, инвестиционни посредници и емитенти. Изготвят се също така ежедневни, седмични, месечни и тримесечни бюлетини, които се предлагат на български и английски език.

През януари 2008 г. "БФБ-София" АД стартира чрез дъщерното си дружество "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД нов информационен продукт - X3 News. Прочетете още »

През Април 2008 г. официално бе представен и продуктът X3Analyses, който е приложение за финансов анализ, разработено и поддържано от "Балкан Сървисис" ООД и "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД - дъщерно дружество на "Българска фондова Борса – София" АД. Основната цел на X3Analyses е да помага на инвеститорите, превръщайки финансовия анализ в бърза и лесна задача. Прочетете още »