Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

10-03-2023 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Уеб Медия Груп АД-София (WMG)
Уеб Медия Груп АД-София (WMG) свиква извънредно ОСА на 10.04.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри 20, при следния дневен ред:
- Приемане на решение за обратно изкупуване на акции на дружеството, както следва:
1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване 235 000 акции.
2. Начална дата на обратното изкупуване 20.04.2023 г.;
3. Крайна дата на обратното изкупуване 31.12.2023 г.;
4. Минимална цена на обратно изкупуване: 1.40 лв. на акция;
5. Максимална цена на обратно изкупуване: 2.10 лв. на акция;
ОСА овластява Съвета на директорите да определи всички останали параметри по обратното изкупуване и да извърши всички действия в изпълнение на приетите решения.
- Вземане на решение за увеличаване на фонд Резервен на дружеството. Проект за решение: Приема решение за увеличаване на фонд Резервен на дружеството от натрупаните премийни резерви в размер на 766 421 лв. до достигане на размер от 784 000 лв.
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 24.04.2023 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 27.03.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 23.03.2023 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата