Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

10-03-2023 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Орфей клуб уелнес АД-Пловдив (OCW)
Орфей клуб уелнес АД-Пловдив (OCW) свиква извънредно ОСА на 19.04.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 27А, при следния дневен ред:
- Приемане на изготвената оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица от 17.11.2022 г. на ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията;
- Одобряване на Мотивиран доклад на Съвета на директорите от 02.03.2023 г. по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК по участието на дружеството в учредяването на дружество с ограничена отговорност Ер Ен Кей Соларити ООД, чрез внасяне на непарична вноска, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти, собственост на Орфей клуб уелнес АД, на стойност 1 299 500 лв., съгласно оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица 17.11.2022 г. на ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.
- Даване на съгласие на основание чл. 73 от ТЗ за извършване на непарична вноска на поземлените имоти ведно със сградите, предмет на изготвената оценка и възлагане на изпълнителния член на СД, чрез представителите му по чл. 234, ал. 1, изр. 3 от ТЗ или упълномощено от тях лице да изготвят декларация с нотариална заверка на подписа съгласно изискването на чл. 73, ал. 1 ТЗ;
- Вземане на решение за участие на Орфей клуб уелнес АД в учредяването на дружество с ограничена отговорност с наименование Ер Ен Кей Соларити ООД, с капитал 1 399 500 лв., разпределен в 1 399 500 дяла от по 1 лев за всеки от тях при разпределение на дяловете между съдружниците, описано в поканата за ОСА.
- Овластяване и задължаване на изпълнителния член на СД, чрез представителите му по чл. 234, ал. 1, изр. 3 от ТЗ, лично или чрез упълномощено от тях лице да приведат в изпълнение взетите решения.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.05.2023 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.04.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 03.04.2023 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата