Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

02-08-2022 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/ (KABL)
Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/ (KABL) свиква извънредно ОСА на 05.09.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Ямбол, ул. Обходен път Запад 57, при следния дневен ред:
- Вземане на решение за удължаване срока на ликвидация до 30.07.2023 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 20.09.2022 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 22.08.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 18.08.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News