Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

29-07-2022 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Випом АД-Видин (VPOM)
Випом АД-Видин (VPOM) свиква извънредно ОСА на 02.09.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен II 9, при следния дневен ред:
- Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК, както следва:
1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване:
до 3% на календарна година от общия брой акции, издадени от дружеството, максимум 10% от капитала на дружеството за целия срок на процедурата;
2. Срок за обратно изкупуване: не по-дълъг от 5 години. ОСА овластява Съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване;
3. Минимална цена на обратно изкупуване: 7.50 лв. на акция;
4. Максимална цена на обратно изкупуване: 15 лв. на акция;
ОСА овластява Съвета на директорите да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване на собствени акции на дружеството и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на приетите от ОСА решения;
Овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени акции на дружеството.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.09.2022 г. от 10.00ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 19.08.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 17.08.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата