Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

30-05-2022 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Агро Финанс АДСИЦ-Пловдив (AGF)
Агро Финанс АДСИЦ-Пловдив (AGF) свиква редовно ОСА на 29.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Дунав 5, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2021 г.;
- Доклад на Одитния комитет за 2021 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2021 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2022 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Приема да разпредели на акционерите брутен дивидент за 2021 г. в размер на 0.039996 лева на акция или общо 1 288 662.52 лева, представляващи 100 % от преобразувания финансов резултат за периода от 01.01.2021 г. до 20.04.2021 г., през който период дружеството е осъществявало дейност;
- Определяне размера на възнагражденията на членовете на управителните органи.
- Приемане на решение за отписване на Агро Финанс АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2022 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 13.06.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата