Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-05-2022 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Парк АДСИЦ-София (PARK)
Парк АДСИЦ-София (PARK) свиква редовно ОСА на 17.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 53, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2021 г.;
- Доклад на Одитния комитет за 2021 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2021 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2022 г.;
- Преизбиране на членовете на Одитния комитет и определяне на размера на възнаграждението им;
- Промяна в предмета на дейност на дружеството;
- Приемане на нов устав на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Не разпределя дивидент за 2021 г.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.07.2022 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 03.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 01.06.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2022 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Парк АДСИЦ-София (PARK)
Парк АДСИЦ-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно ОСА, което ще се проведе на 17.06.2022 г. от 11:00 часа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News