Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

04-05-2022 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Регала Инвест АД-Варна (RGL)
Регала Инвест АД-Варна (RGL) свиква редовно ОСА на 10.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, ул. Георги Стаматов 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2021 г.;
- Доклад на Одитния комитет за 2021 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на Съвета на директорите за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2021 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2022 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Не разпределя финансов резултат за 2021 г.;
- Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.06.2022 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 27.05.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 25.05.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
04-05-2022 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Регала Инвест АД-Варна (RGL)
Регала Инвест АД-Варна представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно ОСА, което ще се проведе на 10.06.2022 г. от 11:00 часа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News