Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

04-05-2022 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Риъл Булленд АД-София (RBL)
Риъл Булленд АД-София (RBL) свиква редовно ОСА на 06.06.2022 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет.1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2021 г.;
- Доклад на Одитния комитет за 2021 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2021 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2022 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата за 2021 г., в размер на 243 703.82 лв., да бъде разпределена по следния начин:
Сума от 25 000.00 лв., да бъде отнесена във фонд Резервен;
Остатъка от 218 703.82 лв. да бъде отнесен за покриване на загуби от минали години.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.06.2022 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 23.05.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 19.05.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата