Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

28-04-2022 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Холдинг Кооп-Юг АД-София (HUG)
Холдинг Кооп-Юг АД-София (HUG) свиква редовно ОСА на 14.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Г. С. Раковски 99, сградата на ЦКС, ет. 7, офис 18, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2021 г.;
- Доклад на Одитния комитет за 2021 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2021 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2022 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата за 2021 г., в размер на 1 000 лв., да се използва за покриване на загуби от минали години.
- Определяне размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета за директорите през 2022 г.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.06.2022 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.05.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 27.05.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News