Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

24-03-2022 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Сток плюс АД-Банкя (STKP)
Сток плюс АД-Банкя (STKP) свиква редовно ОСА на 27.04.2022 г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. Екзарх Йосиф 31, ет. 2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2021 г.;
- Доклад на Одитния комитет за 2021 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2021 г.;
- Освобождаване на Владислав Панев от отговорност за дейността му като член на СД от 1.1.2021 до 16.4.2021 г.
- Избор на регистриран одитор за 2022 г.;
- Промени в Одитния комитет и определяне размер на възнагражденията;
- Продължаване на мандата на членовете на СД на дружеството, определяне размера на възнагражденията и гаранциите за управление;
- Избор на независим член на СД;
- Промени в устава;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение:
Oт текущата печалба, в размер на 81 4487.95 лв., да се покрият всички загуби натрупани от минали години, в размер на 450 228,05 лв. Остатъкът от печалбата, в размер на 364 259,90 лв. и цялата натрупаната неразпределена печалба от минали години в размер на 159 199,10 лв., след заделяне на 10% Фонд Резервен формират сумата 471 113.10 лв. При спазване на чл. 52, ал. 1 от Устава на дружеството ОСА взема решение за разпределяне под формата на дивидент сумата 424 001.79 лв. или брутна сума от 0,08816 лв. на акция като конкретните условия на изплащане ще бъдат определени на общото събрание съобразно чл. 115в от ЗППЦК.;
- Приемане на решение за намаляване на капитала чрез обезсилване на собствени акции. Проект на решение: На основание чл. 200, т. 2 и чл. 201, ал. 1, предложение 2 от ТЗ, чл. 111, ал. 5 и чл. 149б от ЗППЦК, и чл. 18, ал. 3, т. 2 от Устава, ОСА взема решение за намаляване на капитала чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството. Конкретният размер на осъщественото съгласно това решение на ОСА намаляване на капитала ще бъде определен в зависимост от резултата от проведеното търгово предлагане по чл.149б във връзка с чл.111, ал. 5 ЗППЦК за придобиването от дружеството на собствените акции с цел тяхното обезсилване, като капиталът ще се намали максимално от 4 809 450 лв. на 2 404 725 лв., чрез обезсилване на максимален брой до 2 404 725 бр. собствени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.
Вследствие на резултатите от търговото предлагане по придобиване на собствени акции, Съветът на директорите има право да определи точния размер на намаляването на капитала в параметрите, приети от ОСА.
- Приемане на решение за обратно изкупуване на над 3 % собствени акции чрез отправяне на търгово предложение до акционерите по чл.149б ЗППЦК, при спазване на изискванията на чл.111, ал. 5 - 7 и чл.149б от ЗППЦК и чл. З, ал.3 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, и чл. 20, ал. 3 от Устава на дружеството, при следните условия:
Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 2 404 725 бр.
Минимална цена на акция: 1,10 лв.
Максимална цена на акция: 1,60 лв.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.05.2022 г. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.04.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 11.04.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата