Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

18-08-2021 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Бианор Холдинг АД-София (BNR)
Бианор Холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.09.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 51, ет. 3, офис А2.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-08-2021 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Бианор Холдинг АД-София (BNR)
Бианор Холдинг АД-София (BNR) свиква извънредно ОСА на 20.09.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 51, ет. 3, офис А2, при следния дневен ред:
- Решение за разпределение на част от натрупаната неразпределена печалба на Дружеството от предходни години и резерви, формирани от печалби, под формата на паричен дивидент на акционерите. Проект за решение: Разпределя част от натрупаната неразпределена печалба на Дружеството от предходни години и резерви, формирани от печалби, за дивидент на акционерите в общ размер на 1 404 461.76 лв., т.е. брутен дивидент от 2.08 лв. на акция;
- Овластяване на Съвета на директорите да проведе процедура за обратно изкупуване на акции на Дружеството и определяне на параметрите на обратното изкупуване на акции, както следва:
1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3% от общия брой издадени от Дружеството акции или до 20 256 броя акции;
2. Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции: до 1 (една) година от приемане на настоящото решение за обратно изкупуване;
3. Минимална цена на обратно изкупуване: 10 (десет) лв. за акция;
4. Максимална цена на обратно изкупуване: 13 (тринадесет) лв. за акция;
5. Овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в горепосочените граници;
6. Овластява Съвета на директорите да се разпорежда с придобитите от Дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.10.2021 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.09.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 01.09.2021 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News