Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

23-06-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT)
На проведено ОСА от 21.06.2017 год. на Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) са взети следните решения:
- Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приема годишен финансов отчет на дружеството за 2016 год.;
- Приема доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Избира Одитен комитет;
- Одобрява статут на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Приема доклад за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата