Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

08-08-2022 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Във връзка с решение на Съвета на директорите от Съвета на директорите от 07.06.2022 г. за увеличаване на капитала на Черноморски Холдинг АД-Бургас (CHL) и последващо оповестяване по реда на чл. 89т от ЗППЦК на интернет страниците на електронната медия Инфосток (www.infostock.bg), на Емитента (www.blackseaholding.eu) и на упълномощения инвестиционен посредник (www.abvinvest.eu) на 03.08.2022 г., с нареждане на Директор Търговия, на основание чл. 34, ал. 3 във връзка с чл. 32, ал. 2 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на Българска фондова борса АД, БФБ допуска до търговия следната емисия права:
- Брой акции преди увеличението: 2 289 147;
- Брой издадени права: 2 289 147;
- Брой акции, предложени за записване: 1 000 000;
- Номинална стойност на акциите: 4.00 лв.;
- Емисионна стойност на акциите: 21.00 лв.;
- Съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 1/0.43684;
- Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 2.289147;
- Капиталът ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 500 000 бр. нови акции;
- Борсов код на издадените права: CHL1;
- ISIN код на издадените права: BG4000005224;
- CFI код на издадените права: ще бъде оповестен допълнително;
- LEI код на емитента: 894500FG5BP9U1F2WH90;
- Сегментен MIC: ZBUL;
- Пазарна партида (лот): 1 (едно) право;
- Валута на търговия: лева;
- Поръчките за покупка и продажба се въвеждат съобразно ликвиден диапазон „LB1” от приложението на Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 на комисията от 14 юли 2016 г.;
- Индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 0.01 лв.;
- Начална дата за търговия на правата на борсата: 15.08.2022 г.;
- Крайна дата за търговия на правата на борсата: 23.08.2022 г.;
- Начална дата за прехвърляне на правата: 15.08.2022 г.;
- Крайна дата за прехвърляне на правата: 25.08.2022 г.;
- Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 29.08.2022 г.;
- Начална дата за записване на акции от увеличението: 15.08.2022 г.;
- Крайна дата за записване на акции от увеличението: 12.09.2022 г.;
- Борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП АБВ Инвестиции ЕООД;
- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: Тексим Банк АД;
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, т.е. акционери към 10.08.2022 г. (сряда);
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 08.08.2022 г. (понеделник).
08-08-2022 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Eмитент: КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София (CGRN)
Публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на КМ Грийн Енерджи Фонд АД приключи успешно на 05.08.2022 г. без да са налице затруднения, спорове и други подобни, при следните резултати:
– Общ брой предложени за записване акции: 22 500 000;
– Брой записани и платени акции: 22 499 998;
– Сума, получена от записаните и платени акции: 31 499 997.20 лв.;
– Разходи по публичното предлагане: 11 560 лв.