Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-08-2022 - Вътрешна информация

Емитент: Дружба АД-Разград (DRR)
Дружба АД-Разград (DRR) публикува уведомление за вписани на 10.08.2022 г. в ТР промени в управителните органи на дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-08-2022 - Вътрешна информация

Емитент: Парк АДСИЦ-София (PARK)
Парк АДСИЦ публикува уведомление за сключени репо сделки с акции на дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-08-2022 - Вътрешна информация

Емитент: Парк АДСИЦ-София (PARK)
Уведомление за репо сделка с акции на дружеството
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News