Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

23-06-2022 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София (FEEI)
Поради липса на кворум, свиканото за 22.06.2022 г. редовно ОСА на Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София (FEEI) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 07.07.2022 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 23.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 21.06.2022 г.

23-06-2022 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Булгартабак-холдинг АД-София (BTH)
Булгартабак-холдинг АД-София (BTH) свиква редовно ОСА на 29.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Граф Игнатиев 62, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2021 г.;
- Доклад на Одитния комитет за 2021 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2021 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2022 г.;
- Подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите за срок от 3 години, считано от датата на вписване на решението в Търговския регистър;
- Решение за разпределение на финансов резултат.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2022 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 13.06.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-06-2022 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Фаворит Холд АД-София (FAVH)
Поради липса на кворум, свиканото за 20.06.2022 г. редовно ОСА на Фаворит Холд АД-София (FAVH) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 05.07.2022 г. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 21.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 17.06.2022 г.