Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-09-2021 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив (ZENP)
Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив (ZENP) свиква извънредно ОСА на 18.10.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. "Княз Александър Батенберг" № 42, ет. 3, офис 3, при следния дневен ред:
- Приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т.1, б. а от ЗППЦК;
- Овластяване на Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат сделки по реда на чл. 114а, ал. 1, т. 1,б.а от ЗППЦК;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.11.2021 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.10.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 30.09.2021 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-09-2021 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (BPD)
БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (BPD) свиква извънредно ОСА на 21.10.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Филип Кутев № 137, при следния дневен ред:
- Вземане на решение за издаване на предварително одобрение по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК от страна на ОСА на Дружеството относно придобиване от страна на Дружеството на недвижим имот в гр. Русе, както и стелажно оборудване от собственик. Предложение за решение: Дава своето предварително одобрение и съгласие по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК и овластява управляващия и представляващия публичното дружество да сключи сделка, в резултат на която Дружеството да придобие недвижим имот в гр. Русе, както и стелажно оборудване от собственик Бългериън пропърти девелъпмънтс 4 ЕООД.
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.11.2021 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.10.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 05.10.2021 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
16-09-2021 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Шумен-Табак АД-Шумен (SHTB)
Шумен-Табак АД-Шумен (SHTB) свиква редовно ОСА на 17.09.2021 г. от 12.00 ч. в гр. Шумен, бул. Мадара 38, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2020 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2020 г.;
- Доклад на Одитния комитет за 2020 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2020 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2021 г.;
- Подновяване на мандата на членове на Съвета на директорите на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.10.2021 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 03.09.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 01.09.2021 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2021 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Винзавод АД-Асеновград (VINA)
Винзавод АД-Асеновград (VINA) свиква извънредно ОСА на 21.10.2021 г. от 16.00 ч. в гр. Асеновград, бул. България 75, при следния дневен ред:
- Промени в Одитния комитет;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.11.2021 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.10.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 05.10.2021 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2021 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (CCBR)
Поради липса на кворум, свиканото за 13.09.2021 г. извънредно ОСА на ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (CCBR) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 28.09.2021 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.09.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 10.09.2021 г.