Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

22-06-2021 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Булвеста Холдинг АД-София /в ликвидация/ (BVH)
Поради липса на кворум, свиканото за 21.06.2021 г. редовно/извънредно ОСА на Булвеста Холдинг АД-София /в ликвидация/ (BVH) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 08.07.2021 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 24.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 22.06.2021 г.
22-06-2021 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (GPP)
Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (GPP) свиква редовно ОСА на 30.07.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Асеновград, ул. Козановска 13, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2020 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2020 г.;
- Доклад на Одитния комитет за 2020 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2020 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2021 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Отнася печалбата за 2020 г., като неразпределена печалба.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.08.2021 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 14.07.2021 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-06-2021 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Българска захар АД-Долна Митрополия (BZAH)
Поради липса на кворум, свиканото за 22.06.2021 г. редовно ОСА на Българска захар АД-Долна Митрополия (BZAH) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 06.07.2021 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 22.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 18.06.2021 г.
22-06-2021 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Фаворит Холд АД-София (FAVH)
Поради липса на кворум, свиканото за 21.06.2021 г. редовно ОСА на Фаворит Холд АД-София (FAVH) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 06.07.2021 г. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 22.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 18.06.2021 г.
21-06-2021 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: СЛС Имоти АДСИЦ-София (SLSP)
В БФБ е постъпила актуализирана покана за редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 16.00 ч. в гр. София, бул. Христофор Колумб № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2020 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2020 г.;
- Доклад на Одитния комитет за 2020 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2020 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2021 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Не разпределя дивидент за 2020 г. поради реализирана загуба през 2020 г.;
- нова точка към дневния ред, допълнена на основание чл. 223а от ТЗ вр. чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК: Преизбиране за нов 5 годишен мандат на членовете на съвета на директорите на СЛС Имоти АДСИЦ, в досегашния им състав.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 19.07.2021 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 14.06.2021 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-06-2021 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Костенец-ХХИ АД-Костенец (HHI)
Поради липса на кворум, свиканото за 15.06.2021 г. редовно ОСА на Костенец-ХХИ АД-Костенец (HHI) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 30.06.2021 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 14.06.2021 г.

16-06-2021 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Грийн Таун Проджектс АД-София (GTP)
Поради липса на кворум, свиканото за 16.06.2021 г. редовно ОСА на Грийн Таун Проджектс АД-София (GTP) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 02.07.2021 г. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 18.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 16.06.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-06-2021 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Алтерон АДСИЦ-Варна (ALT)
Алтерон АДСИЦ е представило актуализирана покана и допълнителни материали за ОСА на 21.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Д-р Железкова № 3.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
16-06-2021 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Алтерон АДСИЦ-Варна (ALT)
Алтерон АДСИЦ е представило допълнителни материали към Поканата за ОСА на 21.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Д-р Железкова № 3.