Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-08-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Грийн Таун Проджектс АД-София (GT2) В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Грийн Таун Проджектс АД-София (GT2), както следва:
Грийн Таун Проджектс АД-София (GT2) свиква ОСА на 15.09.2020 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Димитър Хаджикоцев № 102-106, офис 4, при следния дневен ред:
- Приемане нова Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.09.2020 г. от 10.30.ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.09.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 28.08.2020 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-08-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Гарант Инвест Холдинг АД-Кюстендил (5G2)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Гарант Инвест Холдинг АД-Кюстендил (5G2), както следва:
Гарант Инвест Холдинг АД-Кюстендил (5G2), свиква ОСА на 15.09.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Кюстендил, кв. Герена 1, при следния дневен ред:
- Прекратяване дейността на дружеството, обявяването му в ликвидация, определяне срок за ликвидация и назначаване на ликвидатор. Проект за решение: ОСА взема решение за прекратяване дейността на дружеството, обявяването му в ликвидация за срок от 6 месеца и назначава за ликвидатор Емил Любенов Маринов – член на Управителния съвет на Гарант Инвест Холдинг АД-Кюстендил;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.09.2020 г., в същия час, на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.09.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 28.08.2020 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
14-08-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Парк АДСИЦ-София (4PK)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Парк АДСИЦ-София (4PK), както следва:
Парк АДСИЦ-София (4PK) свиква ОСА на 14.09.2020 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. България 102, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Да не бъде разпределян дивидент, тъй като не е реализиран положителен финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 3 във връзка с чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.09.2020 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.08.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 27.08.2020 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
=Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-08-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Ломско пиво АД-Лом (6L1)
В БФБ АД са постъпили допълнителни материали и покана за провеждане на редовно ОСА на Ломско пиво АД-Лом (6L1) на 26.08.2020 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Позитано № 9а, ет. 5, офис 15, с включени от акционер допълнителни  предложения за решения по обявения дневен ред, както и следните допълнителни точки в дневния ред:
- Промени в устава;
- Промени в управителните органи;
- Решение за покриване на загубата за 2018 и 2019 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.09.2020 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.08.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.08.2020 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
13-08-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TM)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TM), както следва:
ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TM) свиква ОСА на 25.09.2020 г. от 14.30 ч. в гр. Димитровград, Промишлена зона, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2019 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет: избор на членове и оределяне на мандат;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: С нетната печалба на дружеството за 2019 г. да бъдат покрити загуби от предходни години. Да не бъдат разпределяни дивиденти и тантиеми;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 25.10.2020 г. от 14.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.09.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.09.2020 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-08-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T), както следва:
Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T) свиква ОСА на 16.09.2020 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Княз Александър І Батенберг 42, ет. 3, офис 3, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Да не се разпределя дивидент за 2019 г. поради отрицателен финансов резултат и на основание чл. 10 от ЗДСИЦ, тъй като счетоводната печалба за 2019 г., в размер на 513 482.22 лв., е формирана от преоценка на земеделските земи;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 02.10.2020 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.09.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 31.08.2020 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-08-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Еуротерра България АД-София (4EJ)
В БФБ АД са постъпили допълнителни материали за провеждане на редовно ОСА на Еуротерра България АД-София (4EJ) на 14.09.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 1.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
12-08-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Фаворит Холд АД-София (6A9)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Фаворит Холд АД-София (6A9), както следва:
Фаворит Холд АД-София (6A9)свиква ОСА на 15.09.2020 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. История Славянобългарска 8, зала на Котлостроене АД, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2019 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Промени в състава на Надзорния Съвет и определяне на нов 5-годишен мандат;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Определяне възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.09.2020 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.09.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 28.08.2020 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
12-08-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Риъл Булленд АД-София (RBL)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Риъл Булленд АД-София (RBL), както следва:
Риъл Булленд АД-София (RBL) свиква ОСА на 24.09.2020 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет. 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Освобождаване на Ивайло Иванов като член на Съвета на директорите на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Загубата за 2019 г. в размер на 98 599.76 лв., да бъде осчетоводена като „Непокрита загуба”;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.10.2020 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.09.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 08.09.2020 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата

12-08-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R), както следва:
БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) свиква ОСА на 15.09.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Филип Кутев 137, при следния дневен ред:
- Приемане на промени в Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.09.2020 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.09.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 28.08.2020 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
12-08-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2), както следва:
Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2) свиква ОСА на 29.09.2020 г. от 09.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Шести септември 242, при следния дневен ред:
- Приемане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.09.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.09.2020 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-08-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ХД Дунав АД-Враца (4D8)
Поради липса на кворум, свиканото за 12.08.20200 г. редовно ОСА на ХД Дунав АД-Враца (4D8) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 28.08.2020 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.08.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.08.2020 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-08-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ИнтерСтандартс АД-София (5I3)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ИнтерСтандартс АД-София (5I3), както следва:
ИнтерСтандартс АД-София (5I3) свиква ОСА на 13.09.2020 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. К. Фотинов  2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите. Освобождаване от длъжност и отговорност, избор на нов Директор за връзка с инвеститорите;
- Избор на Одитен комитет, определяне на мандат и размер на възнагражденията на членовете;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите и избира за нови членове: Александър Тинчев, Мартин Славков и Вероника Михалева;
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.09.2020 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.08.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 26.08.2020 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-08-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Грийн Таун Проджектс АД-София (GT2)
Поради липса на кворум, свиканото за 10.08.2020 г. редовно ОСА на Грийн Таун Проджектс АД-София (GT2) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 26.08.2020 г. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.08.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 10.08.2020 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-08-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ИММИ АД-София (4IM)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ИММИ АД-София (4IM)., както следва:
ИММИ АД-София (4IM) свиква ОСА на 25.09.2020 г. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Илиенско шосе № 10, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Промени в Одитния комитет, определяне на мандат на членовете му и техните възнаграждения;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА освобождава като членове на СД Александър Тинчев и Калина Тончева. Избира за нови членове Иван Михалев и Елена Танева. Определя възнагражденията на членовете;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.10.2020 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.09.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.09.2020 г.
11-08-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Розахим АД-Горна Оряховица (3RX)
В БФБ АД са постъпили допълнителни материали за провеждане на редовно ОСА на Розахим АД-Горна Оряховица (3RX) на 11.09.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Горна Оряховица, ул. Антон Страшимиров № 57.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
11-08-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT), както следва:
Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) свиква ОСА на 14.09.2020 г. от 11.00 ч. в гр. Костенец, ул. Съединение 2, Административна сграда, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.09.2020 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.08.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 27.08.2020 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
10-08-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND), както следва:
Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) свиква ОСА на 21.09.2020 г. от 15.00 ч. в гр. Ловеч, ул. Александър Кусев 20, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2019 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Избор на Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Не разпределя печалба и дивидент за 2019 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.10.2020 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.09.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 02.09.2020 г.
10-08-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9), както следва:
Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9) свиква ОСА на 14.09.2020 г. от 11.00 ч. в гр. Кюстендил, ул. Оборище 5, при следния дневен ред:
- Избор на Одитен комитет;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Избира за нови членове на Надзорния съвет Любомир Гергинов, Ангел Ангелов и Ангел Павлов.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.09.2020 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.08.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 27.08.2020 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
10-08-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Еуротерра България АД-София (4EJ)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Еуротерра България АД-София (4EJ), както следва:
Еуротерра България АД-София (4EJ) свиква ОСА на 14.09.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Приемане на решение за удължаване на мандата на одитния комитет;
- Приемане на промени в политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.09.2020 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.08.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 27.08.2020 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
10-08-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София (PR3)
Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София представи актуализирана покана и материали за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.08.2020 г. от 10:00 ч.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News