Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-08-2020 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Каучук АД-София (4KU)
На проведено редовно ОСА от 13.08.2020 г. на Каучук АД-София (4KU) са взети следните решения:
- Приема доклади (индивидуален и консолидиран) на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 год.;
- Приема годишни финансови отчети (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2019 год.;
- Приема доклади на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2019 г.;
- Разпределя печалбата за 2019 г. в размер на 6 054 х. лв., заедно с неразпределената печалба от минали години в размер на 200 хил. лв. като дивидент за акционерите;
- Одобрява изплащане на дивидент в общ размер 6 726 529.74 лв., или по 7.14 лв на акция (преди удръжки), формиран от: печалбата за 2019 г. (6 054 х. лв.), от неразпределената печалба от минали години (200 х. лв.) и от част от Фонд Резервен, надхвърляща законовия минимум (472 529.74 лв). ОСА овластява СД да предприеме всички необходими действия относно изплащане на гласувания дивидент, вкл. избор на финансова институция, начален и краен срок на изплащане.
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Определя размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 год.;
- Обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството, съгл. чл. 187 «б» ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК, при следните условия:
- максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 % от общия брой акции (т.е. до 28 262 бр. акции);
- минимален размер на цената за изкупуване – 40.50 лв.;
- максимален размер на цената за изкупуване – 65.00 лв.;
- срок за извършване на изкупуването – не по-дълъг от 18 месеца;
- овластява СД да определи:
1. Конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения срок;
2. Инвестиционен посредник;
3. Всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване;
4. Да се разпорежда с изкупените собствени акции;
5. Решението за обратното изкупуване да се впише в Търговския регистър.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 27.08.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 25.08.2020 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
14-08-2020 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67)
На проведено редовно ОСА от 13.08.2020 г. на Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67) са взети следните решения:
- Приема доклади (индивидуален и консолидиран) на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приема годишни финансови отчети (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2019 год.;
- Приема доклади на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Промени в Одитния комитет;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2019 г.;
- Разпределя печалбата за 2019 г. в размер на 256 012.57 лв., както следва:
1. Сума в размер на 25 601.26 лв. (10%) - за Фонд Резервен;
2. Остатъкът в размер на 230 411.31 лв. да се осчетоводи като Неразпределена печалба;
- Разпределя печалбата за 2015 г. в размер на 158 482.28 лв., както следва:
1. Сумата в размер на 52 814.17 лв. - за покриване на загуби за 2017 и 2018 г.;
2. Сума в размер на 102 000.00 лв. за изплащане на дивидент при следните параметри:
Брутен дивидент в размер на 0.015 лв. на акция;
Начало на изплащане на дивидента: един месец след ОСА;
3. Остатъкът от 3 668.11 лв. да се отнесе към Неразпределена печалба;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 27.08.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 25.08.2020 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
12-08-2020 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ)
На проведено редовно ОСА от 11.08.2020 г. на Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Приема доклада на oдитния комитет;
- Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2019 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата, както следва:
Сума в размер на 1 206 491.72 лв. (90% от печалбата за 2019 г.) – за дивидент, т.е. брутен дивидент в размер на 0.612667149 лв. на акция:;
Сума в размер на 134 054.64 лв. (10% от печалбата за 2019 г.) - за фонд Резервен.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 25.08.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 21.08.2020 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата

12-08-2020 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG)
На проведено редовно ОСА от 12.08.2020 г. на Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG) са взети следните решения:
- Приема индивидуалния и консолидирания доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г., заедно с декларацията за корпоративно управление;
- Приема годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приема докладите на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г.;
- Приема доклада на oдитния комитет;
- Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2019 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Избор на нов Одитен комитет и определя мандата на членовете му за срок от три години;
- Продължава мандата на досегашните членове на Съвета на директорите за нов срок от 5 години, считано от изтичане на настоящият мандат;
- Не променя определеното постоянно месечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите;
- Приема предложението на Съвета на директорите печалбата за 2019 г. в размер на 1 446 хил. лв. да се използва за покриване на загуби от минали години.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-08-2020 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Момина крепост АД-Велико Търново (5MR)
На проведено редовно ОСА от 10.08.2020 г. на Момина крепост АД-Велико Търново (5MR) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г., заедно с декларацията за корпоративно управление за 2019 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Приема доклада на oдитния комитет;
- Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2019 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството:
Освобождава като член на Съвета на директорите Стоян Гаров;
Избира за нов член на Съвета на директорите Вълчин Гаров;
- Покрива загубата за 2019 г. в размер на 546 хил. лв. от неразпределената печалба на дружеството;
- Определя размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на изпълнителния директор за 2020 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-08-2020 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг (6SV)
На проведено редовно ОСА от 07.08.2020 г. на Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг (6SV) са взети следните решения:
- Приема доклади (индивидуален и консолидиран) на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приема годишни финансови отчети (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2019 год.;
- Приема доклади на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Не гласува избор на нов Одитен комитет;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2019 г.;
- Покрива загубата за 2019 г. от неразпределената печалба от предходни години;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News