Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

03-07-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ)., както следва:
Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ) свиква ОСА на 04.08.2020 г. от 11.00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Д-р Н. Ламбрев 24, при следния дневен ред:
- Индивидуален доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за индивидуалния финансов отчет за 2019 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Освобождаване на членовете на Одитния комитет от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 19.08.2020 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 21.07.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 17.07.2020 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
02-07-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9), както следва:
Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9) свиква ОСА на 05.08.2020 г. от 11.00 ч. в гр. Кюстендил, ул.Оборище № 5, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2019 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Избор на нов Надзорен съвет на дружеството;
- Избор на нов Одитен комитет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА приема печалбата за 2019 г. да бъде заделена за резерв;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 20.08.2020 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 22.07.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 20.07.2020 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
02-07-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Люк АДСИЦ-София (5L2)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Люк АДСИЦ-София (5L2), както следва:
Люк АДСИЦ-София (5L2) свиква ОСА на 14.08.2020 г. от 12.00 ч. в гр. София, ул. Шандор Петьофи 13-15, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.07.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 29.07.2020 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
01-07-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Момина крепост АД-Велико Търново (5MR)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Момина крепост АД-Велико Търново (5MR), както следва:
Момина крепост АД-Велико Търново (5MR) свиква ОСА на 10.08.2020 г. от 13.00 ч. в гр. Велико Търново, ул. Магистрална 23, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г., заедно с Декларацията за корпоративно управление за 2019 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Удължаване мандата на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Промени в управителните органи. Проект за решение: Освобождава Стоян Гаров като член на Съвета на директорите и избира Вълчин Гаров за нов член на СД;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Покрива загубата за 2019 г. в размер на 546 хил. лв. от неразпределената печалба на дружеството;
- Определяне на постоянното възнаграждение на членовете на управителните органи за 2020 г.;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 24.08.2020 г. от 13.00. ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 27.07.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 23.07.2020 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
01-07-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Специализирани Бизнес Системи АД-София (6SP)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Специализирани Бизнес Системи АД-София (6SP), както следва:
Специализирани Бизнес Системи АД-София (6SP) свиква ОСА на 30.07.2020 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Бесарабия 24, при следния дневен ред:
- Доклади индивидуален и консолидиран на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Избор на Одитен комитет и определяне на мандата му;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Текущият финансов резултат на дружеството към 31.12.2019 г. - печалба в размер на 9 794.43 лв. да се отнесе за покриване на загуба от минали години;
- Удължаване мандата на член на СД;
- Вземане на решение за отписване на вземания и задължения с изтекъл давностен срок, съгласно чл. 110 от ЗЗД;
- Вземане на решение за стартиране на процедура по прекратяване участието на дружеството в асоциирани и дъщерни предприятия;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.08.2020 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.07.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 14.07.2020 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерен на уеб страницата на Борсата

30-06-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Емирейтс Пропъртис АДСИЦ-София (P15)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Емирейтс Пропъртис АДСИЦ-София (P15), както следва:
Емирейтс Пропъртис АДСИЦ-София (P15) свиква ОСА на 03.08.2020 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. България 132, вх. А, при следния дневен ред:
- Приемане решение за отказ от издадения на Дружеството лиценз за извършване на дйност като дружество със специална инвестиционна цел. Предложение за решение: На основание чл. 16а, ал.1 от ЗДСИЦ, ОСА приема решение за отказ от лиценза на Емирейтс Пропъртис АДСИЦ-София,  издаден с Решение № 83-ДСИЦ от 16.01.2008 г. на КФН, за набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти);
- Приемане на решение относно предложение за обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал.2 от ЗДСИЦ във вр. с чл. 111, ал.5 и чл. 149 от ЗППЦК;
- Избиране на инвестиционен посредник, който да обслужи процедурата по обратно изкупуване на акции съгласно предходната точка от дневния ред;
-  Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.08.2020 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 20.07.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 16.07.2020 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
30-06-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Бряст-Д АД-Добрич (7B5)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Бряст-Д АД-Добрич (7B5), както следва:
Бряст-Д АД-Добрич (7B5) свиква ОСА на 31.07.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Добрич, ул. Поп Богомил 6, при следния дневен ред:
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Приемане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.08.2020 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.07.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 15.07.2020 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-06-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Декотекс АД-Сливен (4DE)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Декотекс АД-Сливен (4DE), както следва:
Декотекс АД-Сливен (4DE) свиква ОСА на 03.08.2020 г. от 11.00 ч. в гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър 42, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Продължаване на мандата на Одитния комитет с три години;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение:
Освобождава Бенджамин Евар като член на Съвета на директорите;
Избира Минко Пиндев за член на Съвета на директорите;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата реализирана през 2019 г., в размер на 270 868,31 лв. и неразпределена печалба от минали периоди, в размер на 309 515,90 лв., в общ размер на 580 384,21 лв., да се разпредели, както следва:
След заделяне на 10% или 58 038,42 лв. за фонд Общи резерви, да се разпредели общо сумата от 376 040,25 лв. за дивидент  в брутен размер от 0.025 лв. за една акция. Останалата след разпределението сума в размер на 146 305,54 лева да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството във фонд Общи резерви;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 20.08.2020 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 20.07.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 16.07.2020 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-06-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Адванс Екуити Холдинг АД-София /в ликвидация/ (6A8)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Адванс Екуити Холдинг АД-София /в ликвидация/ (6A8), както следва:
Адванс Екуити Холдинг АД-София /в ликвидация/ (6A8) свиква ОСА на 30.07.2020 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Златовръх № 1, ет. 4 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Промени в Одитния комитет;
- Отмяна на статута на Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Вземане на решение относно нетния финансов резултат за 2019 г. Предложение за решение: Приема направеното предложение от ликвидатора нетният финансов резултат от 2019 г., който е счетоводна загуба да бъде отнесен към „Непокрити загуби“;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на начален ликвидационен баланс на Адванс Екуити Холдинг АД – в ликвидация към 11.03.2020 г.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.08.2020 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.07.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.07.2020 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата