Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

03-07-2020 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Българска захар АД-Долна Митрополия (4BZ)
На проведено редовно ОСА от 03.07.2020 г. на Българска захар АД-Долна Митрополия (4BZ) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Приема доклада на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2020 г.;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Поради ПАМ от КФН, не подлага на гласуване точка „Отписване на погасени по давност вземания и задължения от баланса на дружеството съгласно доклада на експерт-счетоводителя за 2019 г.”;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
02-07-2020 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR)
На проведено редовно ОСА от 30.06.2020 г. на Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR) са взети следните решения:
- Приема докладите /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приема годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2019 г.;
- Приема докладите на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2020 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат: Констатира загуба за 2019 г. и не разпределя дивидент;
- Приема доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Промени в управителните органи: Освобождава Весела Кюлева –Станкова като член на Съвета на директорите и избира Йоланта Димитрова за нов член на СД; Преизбира останалите членове на СД за нов 5-годишен мандат;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
02-07-2020 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7)
На проведено извънредно ОСА от 29.06.2020 г. на Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7) са взети следните решения:
- Преизбира членовете на Съвета на директорите за нов 3-годишен мандат;
- Определя месечното възнаграждение на членовете на СД.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
02-07-2020 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: ФС Холдинг АД-Дупница (6F2)
На проведено редовно ОСА от 01.07.2020 г. на ФС Холдинг АД-Дупница (6F2) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Приема доклада на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Избира регистриран одитор за 2020 г.;
- Избира Одитен комитет и определя функциите и възнаграждението му;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат: Отнася загубата за 2019 г. към Загуби от минали години;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
02-07-2020 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Дружба АД-Разград (4DU)
На проведено редовно ОСА от 30.06.2020 г. на Дружба АД-Разград (4DU) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Приема доклада на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2020 г.;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Приема доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Поради ПАМ от КФН, не подлага на гласуване точка „Приемане на решение за утвърждаване на договор и допълнителни споразумения към него за получен кредит от Фаворит Холд АД в размер до 1 800 000 лв.”;
- Не приема предложението на акционер за определяне възнаграждението на членовете на СД, на които ще бъде възложено управлението на дружеството;
- Не приема предложението на акционер за промени в Устава на дружеството;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
01-07-2020 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Агро Финанс АДСИЦ-Пловдив (6AG)
На проведено редовно ОСА от 01.07.2020 г. на Агро Финанс АДСИЦ-Пловдив (6AG) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Приема доклада на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2020 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат: Разпределя брутен дивидент за 2019 г. в размер на 0.186 лв. на акция, или 6 006 549.34 лв., представляващи над 90% от печалбата за 2019 г., определена по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ;
- Приема доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, или към 15.07.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 13.07.2020 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
01-07-2020 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY)
На проведено редовно ОСА от 30.06.2020 г. на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) са взети следните решения:
- Приема докладите /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приема годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2019 г.;
- Приема докладите на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2020 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Поради ПАМ от КФН, не подлага на гласуване точката „Удължаване мандата на Одитния комитет на дружеството, съгласно предложенията на акционерите”;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Не приема промени в устава на дружеството;
- Приема доклада за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Поради ПАМ от КФН, не подлага на гласуване точката „Приемане на решение за закупуване на недвижим имот от Прайм Пропърти БГ АДСИЦ”;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-06-2020 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Мел инвест холдинг АД-София (4MB)
На проведено редовно ОСА от 29.06.2020 г. на Мел инвест холдинг АД-София (4MB) са взети следните решения:
- Приема докладите на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приема годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приема докладите на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г.;
- Приема доклада на oдитния комитет;
- Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2019 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Приема решение счетоводната печалба за 2019 г., в размер на 399 хил. лв., да се отнесе изцяло във фонд Резервен;
- Определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
- Приема изменение в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-06-2020 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: ТК-ХОЛД АД-София (T24)
На проведено редовно ОСА от 30.06.2020 г. на ТК-ХОЛД АД-София (T24) са взети следните решения:
- Приема докладите на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приема годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приема докладите на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г.;
- Приема доклада на oдитния комитет;
- Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2019 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Промени в устава на дружеството;
- Приема решение да бъдат разпределени дивиденти на акционерите от печалбата за 2019 г., общо в размер на 611 240.11 лв.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 10.07.2020 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-06-2020 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5)
На проведено редовно ОСА от 30.06.2020 г. на НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Приема доклада на oдитния комитет;
- Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2019 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Промени в състава на Одитния комитет;
- Отменя действащия понастоящем устав и приема нов устав на дружеството;
- Приема отчетената за 2019 г. загуба в размер на 247 050.54 лв. да бъде отнесена като „Непокрита загуба от предходни години”;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
30-06-2020 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7)
На проведено редовно ОСА от 29.06.2020 г. на Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2019 г.;
- Разпределя като дивидент сума в размер 2 250 375 лв., представляваща 99.99 % от печалбата на дружеството за 2019 г., преобразувана по реда на чл.10, ал.3 ЗДСИЦ., или брутен дивидент в размер на 0.08048 лева за една акция;
- Приема включването на допълнителна точка към дневния ред по предложение на акционер и одобрява следното решение:
Разпределя паричен дивидент в общ размер 534 464.06 лв., представляващ 10% от печалбата на дружеството за минали години от 2009 до 2013 вкл., преобразувана по реда на чл. 10, ал.3 от ЗДСИЦ, или дивидент в осреднен брутен размер 0.019114 лв. за една акция, в това число:
2009 г. - дивидент в общ размер 7 913.22 лв., или дивидент в брутен размер 0.000283 лв. за една акция;
2010 г. - дивидент в общ размер 28 800.77 лв., или дивидент в брутен размер 0.001030 лв. за една акция;
2011 г. - дивидент в общ размер 242 905.16 лв., или дивидент в брутен размер 0.008687 лв. за една акция;
2012 г. - дивидент в общ размер 118 530.56 лв., или дивидент в брутен размер 0.004239 лв. за една акция;
2013 г. - дивидент в общ размер 136 314.34 лв., или дивидент в брутен размер 0.004875 лв. за една акция;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 13.07.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 09.07.2020 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-06-2020 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2)
На проведено редовно ОСА от 30.06.2020 г. на Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2) са взети следните решения:
- Приема докладите на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приема годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2019 г.;
- Приема докладите на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Приема доклада на oдитния комитет;
- Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2019 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Приема печалбата за 2019 г., в размер на 112 571.20 лв., да се разпредели както следва:
- За фонд "Резервен": 11 257.00 лв.;
- За "Допълнителни резерви": 101 314.20 лв.;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-06-2020 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ-София (6ST)
На проведено редовно ОСА от 29.06.2020 г. на ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ-София (6ST) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2019 г.;
- Приема загубата за 2019 г. в размер на 37 179.32 лв.  да бъде отнесена към „Непокрита загуба от предходни години”;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Утвърждава нова политика за възнагражденията, приета от Съвета на директорите;
- Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите Дружеството, дължимо за 2020/2021 г. до провеждане на годишно общо събрание на акционерите на дружеството през 2021 г.;
- Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;
- След запознаване с мотивиран доклад, овластява СД на Дружеството и Изпълнителния директор да продадат основния актив на Дружеството, а именно: магазин в гр. София, ж.к. „Люлин“ 4, бл. 464, вход Б, при цена не по-ниска от 190 000 лв. за срок до 15 ноември 2020 г.;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
29-06-2020 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Агроенерджи АДСИЦ-София (AS5)
На проведено редовно ОСА от 29.06.2020 г. на Агроенерджи АДСИЦ-София (AS5) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2019 г.;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-06-2020 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Крепежни изделия АД-Пловдив (4KV)
На проведено редовно ОСА от 29.06.2020 г. на Крепежни изделия АД-Пловдив (4KV) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2019 г.;
- Отнася загубата за 2019 г. към «Непокрита загуба»;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-06-2020 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Трансинвестмънт АДСИЦ-София (6TR)
На проведено редовно ОСА от 29.06.2020 г. на Трансинвестмънт АДСИЦ-София (6TR) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Приема доклада на oдитния комитет;
- Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2019 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Приема решение печалбата за 2019 година, в размер на 17 631,53 лева, да бъде разпределена в съответствие с изискванията на ЗДСИЦ, като бъде изплатен брутен дивидент за една притежавана акция в размер на 0,027 лева, или общо 17 550,00 лева, а остатъкът в размер на 81,53 лева бъде отнесен като неразпределена печалба.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, или към 13.07.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 09.07.2020 г.
29-06-2020 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Катекс АД-Казанлък (5KTE)
На проведено редовно ОСА от 29.06.2020 г. на Катекс АД-Казанлък (5KTE) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Приема промени в Одитния комитет;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2019 г.;
- Освобождава Венета Домусчиева като член на Надзорния съвет, избира Георги Божилов за нов член;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-06-2020 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Бряст-Д АД-Добрич (7B5)
На проведено редовно ОСА от 26.06.2020 г. на  Бряст-Д АД-Добрич (7B5) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2019 г.;
- Приема печалбата на дружеството за 2019 г. в размер 68 000 лв. да бъде отнесена в „неразпределена печалба”;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News