Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

03-07-2020 - Вътрешна информация

Емитент: ХД Дунав АД-Враца (4D8)
Дружеството уведомява за информация, предоставена на разположение на обществеността от ХД Дунав АД през последните 12 месеца.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
03-07-2020 - Вътрешна информация

Емитент: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2)
Уведомление за сделка между дъщерни дружества
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
02-07-2020 - Вътрешна информация

Емитент: Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4IC)
Промени в устава на Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
01-07-2020 - Вътрешна информация

Емитент: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (5Z2)
Уведомление за промяна в състава на Съвета на директорите и в представляващия Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
01-07-2020 - Вътрешна информация

Емитент: Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4IC)
Разкриване на информация по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
01-07-2020 - Вътрешна информация

Емитент: ТК-ХОЛД АД-София (T24)
През месец юни 2020 г. във връзка с взето решение за обратно изкупуване на акции, ТК-Холд АД е придобил общо 325 броя собствени акции при среднопретеглена цена от 1,60 лв. за акция.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
01-07-2020 - Вътрешна информация

Емитент: София Хотел Балкан АД-София (3ZB)
Във връзка с изискванията, поставени в Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламенти на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба, представяме на вниманието на обществеността и Комисията за финансов надзор уведомление за предстояща концентрация, свързана с непрекия контрол върху София Хотел Балкан АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-06-2020 - Вътрешна информация

Емитент: СЛС Имоти АДСИЦ-София (ERQ)
Уведомление по Регламент 596/2014
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-06-2020 - Вътрешна информация

Емитент: Биоиасис АД-София (4OE)
През месец юни 2020 г. Биоиасис АД не е изкупувало обратно собствени акции.
Общият брой на притежаваните от Биоиасис АД собствени акции към 30.06.2020 г. е 28 785 броя.

30-06-2020 - Вътрешна информация

Емитент: Еуротерра България АД-София (4EJ)
През месец юни 2020 г. Еуротерра България АД-София не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от Еуротерра България АД-София собствени акции към 30.06.2020 г. е 129 845 броя.
30-06-2020 - Вътрешна информация

Емитент: Ломско пиво АД-Лом (6L1)
През месец юни 2020 г. Ломско пиво АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.
Общият брой на притежаваните от Ломско пиво АД собствени акции към 30.06.2020 г. е 35 115 броя при средна цена от 0.742  лева за една акция.