Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

22-05-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Фар АД-София (5AF)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Фар АД-София (5AF), както следва:
Фар АД-София (5AF) свиква ОСА на 30.06.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Буная № 16 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Приемане на решение за покриване на загубата от дейността на дружеството през 2019 г. Проект за решение: Приема решение загубата от дейността за 2019 г. в размер на 1 225 905.27 да бъде отнесена към непокрити загуби от минали години.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2020 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2020 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
22-05-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Марицатекс АД-Пловдив (4MJ)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Марицатекс АД-Пловдив (4MJ), както следва:
Марицатекс АД-Пловдив (4MJ) свиква ОСА на 25.06.2020 г. от 13.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Васил Левски 144, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Избор на Одитен комитет;
- Приемане на изменения в статута на одитния комитет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема решение да не разпределя печалба и да не покрива загуби от минали години, тъй като дружеството е приключило финансовата 2019 г. със загуба;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.07.2020 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.06.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.06.2020 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Дружба АД-Разград (4DU)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Дружба АД-Разград (4DU), както следва:
Дружба АД-Разград (4DU) свиква ОСА на 30.06.2020 г. от 14.00 ч. в гр. Разград, ул. Тутракан 4, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на решение за утвърждаване на договор и допълнителни споразумения към него за получен кредит от Фаворит Холд АД в размер до 1 800 000 лв. Предложение за решение: на основание чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК ОСА утвърждава договор и допълнителни споразумения към него за получен кредит от Фаворит Холд  АД в размер до 1 800 000 лв;  
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2020 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2020 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7), както следва:
Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7) свиква ОСА на 29.06.2020 г. от 11.00 ч. в гр. Асеновград, ул.Козановска 13, при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Определяне възнаграждението на членовете на СД.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2020 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.06.2020 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Бряст-Д АД-Добрич (7B5)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Бряст-Д АД-Добрич (7B5), както следва:
Бряст-Д АД-Добрич (7B5) свиква ОСА на 26.06.2020 г. от 13.00 ч. в гр. Добрич, ул. Поп Богомил 6, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат.  Предложение за решение: Приема печалбата на дружеството за 2019 г. в размер 68 000 лв. да бъде отнесена в „неразпределена печалба”;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2020 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.06.2020 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ER)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ER), както следва:
И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ER) свиква ОСА на 24.06.2020 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Шипка 3, ет. 2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Промени в устава на дружеството;
- Удължаване на срока на съществуване на И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ до 31.12.2023 г.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 20.07.2020 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.06.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 08.06.2020 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
21-05-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Херти АД-Шумен (HTV)
В БФБ АД са постъпили допълнителни материали към покана за провеждане на редовно ОСА на Херти АД-Шумен (HTV) на 24.06.2020 г. от 14.00 ч. в гр. Шумен, ул. Антим I № 38.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
20-05-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5), както следва:
НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5) свиква ОСА на 30.06.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Славянска,  № 5, ет. 4, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Промени в устава на дружеството. Предложение за решение: ОСА отменя действащия понастоящем устав и приема нов устав на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Отчетената за 2019 г. загуба в размер на 247 050.54 лв. да бъде отнесена като „Непокрита загуба от предходни години”;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2020 г. от .10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2020 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
20-05-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT), както следва:
Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) свиква ОСА на 22.06.2020 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет. 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Приемане решение за удължаване мандата на СД на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА приема финансовият резултат за 2019 г., който е печалба в размер на 473 390 лв., да се разпредели както следва:
1. 10% Фонд Резервен - 47 339 лв.;
2. Покриване на загуби от минали години в общ размер на 196 292.78 лв.;
3. Сума в размер на 131 565.09 лв.- за изплащане на дивидент. Брутна сума на акция – 0.01лв.;
4. Остатъкът от 98 193.13 лв. да се отнесе като неразапределена печалба;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.07.2020 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.06.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.06.2020 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
19-05-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4IC)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4IC), както следва:
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4IC) свиква ОСА на 19.06.2020 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Ангел Кънчев 3, Cosmos Coworking Camp, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2019 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Загубата за 2019 г. в размер на 66 000 лв. остава непокрита;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Промени в Одитния комитет;
- Преизбиране на досегашните членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат;
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.07.2020 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.06.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 03.06.2020 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-05-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Турин Имоти АДСИЦ-София (TPS)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Турин Имоти АДСИЦ-София (TPS), както следва:
Турин Имоти АДСИЦ-София (TPS) свиква ОСА на 22.06.2020 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Кирил Благоев № 12, в сграда АБС-столова, ет. 1, при следния дневен ред:
- Вземане на решение по чл. 16а, ал. 1 от ЗДСИЦ за изричен отказ от издадения от Комисията за финансов надзор лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;
- Одобряване на Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на Турин Имоти АДСИЦ;
- Възлагане на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството да изготвят обосновка на цената на Предложението за обратно изкупуване;
- Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството, при издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК за публикуване на предложението от КФН, да одобрят и подадат в КФН коригирано Предложение за обратно изкупуване;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.07.2020 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.06.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 04.06.2020 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
19-05-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/ (4KO)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/ (4KO), както следва:
Иванка Стойкова – ликвидатор на Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/, свиква ОСА на 22.06.2020 г. от 11.00 ч. в гр. Ямбол, ул. Обходен път Запад 57, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.07.2020 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.06.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 04.06.2020 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-05-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81), както следва:
ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81) свиква ОСА на 30.06.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Дебелец, местност Устито, ПИ 035026, офис сграда Логистичен център ЦБА, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2019 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Отнася цялата печалба за 2019 г. във фонд Резервен и не разпределя дивидент;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2020 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2020 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News