Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-07-2020 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Във връзка с решение на Съвета на директорите от 16.03.2020 г. за увеличаване на капитала на Опортюнити България Инвестмънт АД (I67) и последващо оповестяване по реда на чл. 92а от ЗППЦК на интернет страниците на електронната медия Инфосток (www.infostock.bg), на Емитента (www.obinvestment.eu) и на упълномощения инвестиционен посредник (www.capman.bg) на 13.07.2020 г., в изпълнение на задължението си по чл. 112б, ал. 3 от ЗППЦК, Българска фондова борса АД обявява следната информация:
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, т.е. акционери към 20.07.2020 г. (понеделник);
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 16.07.2020 г. (четвъртък).