Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

24-01-2020 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5)
Във връзка с решение на Съвета на директорите от 30.10.2019 г. за увеличаване на капитала на НИД Индустриален Фонд АД и последващо оповестяване по реда на чл. 92а от ЗППЦК на интернет страниците на електронната медия Инвестор.БГ (www.investor.bg), на Емитента (www.indf-bg.com) и на упълномощения инвестиционен посредник (www.dfcoad.com) на 20.01.2020 г., с нареждане на Директор Търговия, на основание чл. 34, ал. 3 във връзка с чл. 32, ал. 2 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на Българска фондова борса АД, БФБ допуска до търговия следната емисия права:
- Брой акции преди увеличението: 805 951;
- Брой издадени права: 805 951;
- Брой акции, предложени за записване: 1 208 927;
- Номинална стойност на акциите: 1.00 лв.;
- Емисионна стойност на акциите: 1.02 лв.;
- Съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 1,5/1;
- Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по умножен по съотношението акция/право. При получаване на число, което не е цяло, броят акции се закръглява надолу към по-малкото цяло число;
- Капиталът ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 500 000 бр. нови акции;
- Борсов код на издадените права: 5I51;
- ISIN код на издадените права: BG4000002205;
- CFI код на издадените права: ще бъде оповестен допълнително;
- LEI код на емитента: 485100QS13G5UXY1W953;
- Сегментен MIC: ZBUL;
- Пазарна партида (лот): 1 (едно) право;
- Валута на търговия: лева;
- Поръчките за покупка и продажба се въвеждат съобразно ликвиден диапазон „LB1” от приложението на Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 на комисията от 14 юли 2016 г.;
- Индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 0.01;
- Начална дата за търговия на правата на борсата: 29.01.2020 г.;
- Крайна дата за търговия на правата на борсата: 11.02.2020 г.;
- Начална дата за прехвърляне на правата: 29.01.2020 г.;
- Крайна дата за прехвърляне на правата: 13.02.2020 г.;
- Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 20.02.2020 г.;
- Начална дата за записване на акции от увеличението: 29.01.2020 г.;
- Крайна дата за записване на акции от увеличението: 09.03.2020 г.;
- Борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Дилингова финансова компания АД;
- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: Райфайзенбанк (България) АД;
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, т.е. акционери към 27.01.2020 г. (понеделник);
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 23.01.2020 г. (четвъртък).
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
20-01-2020 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5)
Във връзка с решение на Съвета на директорите от 30.10.2019 г. за увеличаване на капитала на НИД Индустриален Фонд АД и последващо оповестяване по реда на чл. 92а от ЗППЦК на интернет страниците на електронната медия Инвестор.БГ (www.investor.bg), на Емитента (www.indf-bg.com) и на упълномощения инвестиционен посредник (www.dfcoad.com) на 20.01.2020 г., в изпълнение на задължението си по чл. 112б, ал. 3 от ЗППЦК, Българска фондова борса АД обявява следната информация:
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, т.е. акционери към 27.01.2020 г. (понеделник);
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 23.01.2020 г. (четвъртък).
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата