Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

27-03-2020 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Сирма АД-Бургас (3JJ)
Поради липса на кворум, свиканото за 27.03.2020 г. извънредно ОСА на Сирма АД-Бургас (3JJ) не се е провело.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-03-2020 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Люк АДСИЦ-София (5L2)
На проведено извънредно ОСА от 20.03.2020 г. на Люк АДСИЦ-София (5L2) са взети следните решения:
- Освобождава Дамян Калпачков и Вилиана Димитрова от СД. Избира  Габриела Кирова и Нели Цонева за нови членове на Съвета на директорите;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-03-2020 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Алфа България АД-София (VZW)
Поради липса на кворум, свиканото за 23.03.2020 г. извънредно ОСА на Алфа България АД-София (VZW) не се е провело.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
25-03-2020 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY)
На проведено извънредно ОСА от 17.03.2020 г. на Сити Пропъртис АДСИЦ са взети следните решения:
- Взема решение за прекратяване дейността на Дружеството и открива производство по ликвидация;
- Назначава ликвидатор;
- Определя 8-месечен срок за приключване на производството по ликвидация;
- Приема план за ликвидацията;
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News