Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

22-01-2020 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (5Z2)
Поради липса на кворум, свиканото за 22.01.2020 г. извънредно ОСА на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (5Z2) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 06.02.2020 г. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 23.01.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 21.01.2020 г.