Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

03-12-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4IC)
Уведомление относно свикано за 16.12.2019 г. общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019079 издадени от Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
02-12-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Север Холдинг АД-София (6S8)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Север Холдинг АД-София (6S8), както следва:
Север Холдинг АД-София (6S8) свиква ОСА на 31.12.2019 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Димитър Станчев № 6, офис 1, при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Определяне на нов адрес по седалище и управление на Дружеството. Предложение за решение: ОСА одобрява нов адрес на управление: гр. Варна, Цар Асен I, №5, ет.3;
-  Промяна в кода по икономическа дейност (КИД). Предложение за решение: ОСА променя КИД на: 70.1 – „Дейност на централни офиси”;
- Промени в устава на дружеството;
Нова точка в дневния ред, включена по предложение на акционер:
- Определяне размера на получаваното от членовете на Съвета на директорите на дружеството месечно възнаграждение и дължимата гаранция;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.01.2020 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.12.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.12.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
02-12-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково (6F4)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково (6F4), както следва:
Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково (6F4) свиква ОСА на 30.12.2019 г. от 10.00 ч. в гр. Хасково, ул. Добруджа 10, вх. Б, ет. 2, ап. 22, при следния дневен ред:
- Избор на нов Одитен комитет и определяне на мандат;
- Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.01.2020 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.12.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.12.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата