Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-07-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Каучук АД-София (4KU)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Каучук АД-София (4KU), както следва:
Каучук АД-София (4KU) свиква ОСА на 13.08.2020 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Витоша № 39, ет. 3, ап. 5 при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г. /индивидуален и консолидиран/;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г. /индивидуален и консолидиран/;
- Доклади на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2019 год. и неразпределената печалба от минали периоди, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;
- Вземане на решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2019 г., от неразпределената печалба от минали периоди и от частта от фонд „Резервен”, надхвърляща определения от закона и устава минимум и овластяване на СД за извършване на необходимите действия.
- Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции. Предложение за решение: ОСА взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството при следните условия:
- максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 % от общия брой акции, издадени от дружеството (т.е. до 28 262 бр. акции);
- минимален размер на цената за изкупуване – 40.50 лв.;
- максимален размер на цената за изкупуване – 65.00 лв.;
- срок за извършване на изкупуването – не по-дълъг от 18 месеца;
- овластява Съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения срок;
- овластява Съвета на директорите да определи инвестиционен посредник, на когото да се възложи изкупуването;
- овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване, в т.ч. конкретен брой акции и срокове за изкупуване, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение решенията на Общото събрание, в т.ч. и за извършване на уведомяването по реда на чл. 111, ал. 6 и ал. 8 ЗППЦК;
- овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени акции;
- решението за обратното изкупуване да се впише в Търговския регистър.
- Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 год.;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.08.2020 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.07.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 28.07.2020 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
10-07-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Грийн Таун Проджектс АД-София (GT2)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Грийн Таун Проджектс АД-София (GT2), както следва:
Грийн Таун Проджектс АД-София (GT2) свиква ОСА на 10.08.2020 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Димитър Хаджикоцев № 102-106, офис 4 при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г. /индивидуален и консолидиран/;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2019 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Избор на Одитен комитет;
- Приемане на статут на одитния комитет;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: ОС констатира, че дружеството е реализирало загуба за финансовата 2019 година, която загуба ще остане непокрита;
- Приемане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Промяна на адреса на управление на дружеството; Проект за решение: ОС променя адреса на управление на дружеството, като новият адрес ще бъде в гр. София, район „Лозенец”, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 102-106, офис 4.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.08.2020 г. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 27.07.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 23.07.2020 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
10-07-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Емирейтс Пропъртис АДСИЦ-София (P15)
Поради липса на кворум, свиканото за 10.07.2020 г. редовно ОСА на Емирейтс Пропъртис АДСИЦ-София (P15) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 27.07.2020 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.07.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 09.07.2020 г.
08-07-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ), както следва:
Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) свиква ОСА на 11.08.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 139, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА разпределя:
1. Сума в размер на 1 206 491.72 лв. (90% от печалбата) – за дивидент, т.е. брутен дивидент в размер на 0.612667149 лв. на акция:;
2. Сума в размер на 134 054.64 лв. (10% от печалбата) - за фонд Резервен.
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.08.2020 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 28.07.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 24.07.2020 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
08-07-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG), както следва:
Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG) свиква ОСА на 12.08.2020 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Г. С. Раковски 99, сградата на ЦКС, ет. 7, офис 18, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г., заедно с Декларация за корпоративно управление;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2019 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на нов Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение съгл. приложените материали: печалбата за 2019 г. в размер на 1 446 хил. лв. да се използва за покриване на загуби от минали години;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Продължаване мандата на досегашния състав на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат;
- Вземане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на СД за 2020 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 31.08.2020 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.07.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 27.07.2020 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-07-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Симат АД-Габрово (3JI)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Симат АД-Габрово (3JI), както следва:
Симат АД-Габрово (3JI) свиква ОСА на 17.08.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Габрово, ул. Индустриална 65, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Избор на нов Одитен комитет;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.09.2020 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 03.08.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 30.07.2020 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-07-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67), както следва:
Опортюнити България Инвестмънт АД-София (I67) свиква ОСА на 13.08.2020 г. от 14.00 ч. в гр. София, бул. София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 1, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2019 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат за 2019 г. Предложение за решение: Разпределя печалбата за 2019 г. в размер на 256 012.57 лв., както следва:
1. Сума в размер на 25 601.26 лв. (10%) - за Фонд Резервен;
2. Остатъкът – към Неразпределена печалба;
- Решение за разпределение на финансов резултат за 2015 г. Предложение за решение: Разпределя печалбата за 2015 г. в размер на 158 482.28 лв., както следва:
1. Сумата в размер на 52 814.17 лв. - за покриване на загуби за 2017 и 2018 г.;
2. Сума в размер на 102 000.00 лв. – за разпределяне на брутен дивидент в размер на 0.015 лв. на акция ; начало на изплащане на дивидента: един месец след ОСА;
3. Остатъкът от 3 668.11 лв. – към Неразпределена печалба;
- Приемане на доклад, съдържащ Програма за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.08.2020 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.07.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 28.07.2020 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
07-07-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Фонд Имоти АДСИЦ-София (6BMA)
Поради липса на кворум, свиканото за 07.07.2020 г. редовно ОСА на Фонд Имоти АДСИЦ-София (6BMA) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 21.07.2020 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.07.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 03.07.2020 г.
06-07-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Бианор Холдинг АД-София (5BI)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Бианор Холдинг АД-София (5BI), както следва:
Бианор Холдинг АД-София (5BI) свиква ОСА на 06.08.2020 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Ал. Малинов № 51, ет. 3, офис А2 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2019 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2020 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Удължаване на мандата на членовете на Съвета на директорите и на Одитния комитет;
- Преизбиране на членовете на Съвета на директорите;
- Приемане на промени в статута на одитния комитет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Предвид финансовата загуба на Дружеството за 2019 г. в размер на 114 539.15 лв., ОСА приема решение да не се разпределя печалба, а загубата да бъде покрита с натрупана неразпределена печалба от предходни години;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на решение за намаляване на капитала на дъщерното дружество Бианор Сървисиз ЕООД чрез намаляване на стойността на дела в капитала на дружеството.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.08.2020 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 23.07.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 21.07.2020 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News