Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-07-2020 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY)
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София публикува Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел към 31-12-2019г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
10-07-2020 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София (PR3)
Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2020г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
10-07-2020 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София (PR3)
Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2019г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-07-2020 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG)
Холдинг Кооп-Юг АД-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2020г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-07-2020 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Котлостроене АД-София (4KS)
Котлостроене АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2019г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-07-2020 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Бианор Холдинг АД-София (5BI)
Бианор Холдинг АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2019г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News