Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

02-12-2019 - Друга информация

Емитент: Парк АДСИЦ-София (4PK)
На основание чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от Регламент 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета, Дружеството уведомява, че с решение на СД на Парк АДСИЦ от 29.11.2019 г. се освобождава от длъжност Директор за връзки с инвеститорите Снежанка Йотинска. Считано от 02.12.2019г.  на длъжността ДВИ се назначава Цветолина Проданова.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News