Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

08-07-2020 - Друга информация

Емитент: Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ АДСИЦ-София (CL8)
Считано от 01 юли 2020 г. длъжността „Директор за връзки с инвеститорите“ не се изпълнява от лицето Емилия Михайлова Мишева, поради  прекратяване на трудовото й правоотношение с дружеството.