Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

18-11-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Бургас (6B6)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Бургас (6B6), както следва:
Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Бургас (6B6) свиква ОСА на 16.12.2019 г. от 10.00 ч. в гр. Бургас, ул. Цар Иван Шишман 14, ет. 1, при следния дневен ред:
- Освобождаване на Директора за връзки с инвеститорите;
- Избор на нов Директор за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2019 г.;
- Промени в Одитния комитет, определяне на броя, мандата и възнаграждението на членовете му;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Промени в устава на дружеството;
- Определяне на възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Промяна на адреса на управление на дружеството.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 31.12.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.12.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 28.11.2019 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
15-11-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ-София (5P6)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ-София (5P6), както следва:
Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ-София (5P6) свиква ОСА на 20.12.2019 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри 20 ет. 10, при следния дневен ред:
- Промени в Одитния комитет и определяне на мандат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.01.2020 г. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.12.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.12.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-11-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Екип-98 Холдинг АД-София (5EK)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Екип-98 Холдинг АД-София (5EK), както следва:
Екип-98 Холдинг АД-София (5EK) свиква ОСА на 16.12.2019 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. 6-ти септември № 55, при следния дневен ред:
- Промяна на избрания на регистриран одитор за 2019 г.;
- Промени в седалището и адреса на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 31.12.2019 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.12.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 28.11.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
14-11-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81), както следва:
ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81) свиква ОСА на 30.12.2019 г. от 10.00 ч. в гр. Дебелец, местност Устито, ПИ 035026, офис сграда Логистичен център ЦБА, при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение:
Освобождава Красимир Гърдев, Надежда Владева и Атанас Кънчев като членове на Съвета на директорите;
Избира Съвет на директорите в състав: за Председател на Съвета на директорите Р1 Мениджмънт ЕООД, с ЕИК 205860340, представлявано от Радослав Владев, за Изпълнителен член /Зам.председател К1 Мениджмънт ЕООД, с ЕИК 205860225,представлявано от Красимир Гърдев, и независим член Диан Стоянов. На основание чл. 233, ал. 1 от ТЗ, във вр. с чл.35, ал.1 от Устава, ОСА определя на Съвета на директорите мандат от 1 година, считано от датата на избора;
- Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЦБА Асет Мениджмънт АД на основание чл.116в от ЗППЦК;
- Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на ЦБА Асет Мениджмънт АД;
- Приемане на решение за определяне на лице, което да сключи и подпише договори за управление с избраните членове на Съвета на директорите на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Приемане на решение ЦБА Асет Мениджмънт АД да сключи и подпише Договор за покупко-продажба на акции с дружеството ЕС ПИ ЕМ ИН АД, като закупи всички 60 000 броя акции от капитала на ЕС ПИ ЕМ ИН АД, за цена от 60 000 лева;
- Приемане на решение за овластяване на представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на сделката по предходната точка от дневния ред.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.01.2020 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.12.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.12.2019 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News