Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-02-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY), както следва:
Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) свиква ОСА на 17.03.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер 23, при следния дневен ред:
- Вземане на решение за прекратяване дейността на Дружеството и откриване на производство по ликвидация;
- Назначаване на ликвидатор;
- Определяне срок за приключване на производството по ликвидация;
- Приемане на план за ликвидацията;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.04.2020 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 03.03.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 27.02.2020 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-02-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY)
Сити Пропъртис АДСИЦ-София представи покана за свикване на извънредно ОСА и допълнение към материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 17.03.2020 г. от 10.00 часа в гр. София, бул. Джеймс Баучер 23.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-02-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Сирма АД-Бургас (3JJ)
Сирма АД-Бургас представи покана за свикване на извънредно ОСА на 13.03.2020 г. от 10.00 часа в гр. Бургас, ул. Янко Комитов 9, ет. 2, ап. 9.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-02-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Слънчо АД-Свищов (SLR)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Слънчо АД-Свищов (SLR), както следва:
Слънчо АД-Свищов (SLR) свиква ОСА на 18.03.2020 г. от 11.30 ч. в гр. Свищов, ул. Дунав 16, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.;
- Преизбиране на СД за срок от две години поради изтичане на мандат;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА приема печалбата за 2019 г. в размер на 1 046 271.69 и част от неразпределената печалба от минали години в размер на 73 728.31 лв. да бъде разпределена като дивидент - по 0.35 лв. на акция;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Определяне на възнаграждението на членовете на СД за 2020 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.04.2020 г. от 11.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.03.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 28.02.2020 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
12-02-2020 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Сирма АД-Бургас (3JJ)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Сирма АД-Бургас (3JJ), както следва:
Сирма АД-Бургас (3JJ) свиква ОСА на 13.03.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Бургас, ул. Янко Комитов 9, ет. 2, ап. 9, при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството; Предложение за решение: ОСА освобождава досегашните членове на СД, и избира за нови членове: Финлийз АД с ЕИК 131468165, Инвестиа АД с ЕИК 175447589 и Стоян Благоев;
- Промяна на седалището и адреса на Дружеството. Предложение за решение:ОСА одобрява промяна както следва: гр. София, ул. Осогово № 30;
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.03.2020 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 28.02.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 26.02.2020 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството e налична в БФБ АД на хартия.