Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-02-2020 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (5Z2)
На проведено извънредно ОСА от 06.02.2020 г. на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (5Z2) са взети следните решения:
- Освобождава Бистра Илкова и Величка Сахакян като членове на Съвета на директорите и избира Мая Влъчкова и Здравко Стоев;
- Определя размера на възнаграждението и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News