Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-08-2019 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Алфа България АД-София (VZW)
На проведено редовно ОСА от 06.08.2019 г. на Алфа България АД-София (VZW)  са взети следните решения:
- Приема докладите (индивидуален и консолидиран) на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приема годишните финансови отчети (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2018 г.;
- Приема докладите на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2018 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2019 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2018 г.;
- Не разпределя печалба за 2018 г. поради отчетена загуба;
- Приема Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Определя възнаграждения на членовете на СД;
- Промени в управителните органи: Освобождава Илиан Илиев като член на Съвета на директорите и избира Антон Ерокхине и Уилиам Костофф за нови членове на СД.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата