Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-08-2019 - Вътрешна информация

Емитент: Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SN)
Уведомление на основание чл.148б от ЗППЦК относно значително дялово участие по чл.145 от ЗППЦК
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-08-2019 - Вътрешна информация

Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9)
УС на Захарни заводи АД одобри сключването на сделка по смисъла на чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК между дъщерното дружество Захар ЕАД и дружество Ритъм 4ТБ ООД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-08-2019 - Вътрешна информация

Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9)
УС на Захарни заводи АД одобри сключването на сделка по смисъла на чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК между дъщерното дружество Захар ЕАД и дружество ГУ Фарадей ЕООД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News