Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

06-12-2019 - Вътрешна информация

Емитент: СЛС Имоти АДСИЦ-София (ERQ)
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2019 - Вътрешна информация

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC)
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година и за значително дялово участие
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
05-12-2019 - Вътрешна информация

Емитент: Хидропневмотехника АД-Казанлък (4HY)
Хидропневмотехника АД извърши покупка на 52 броя собствени акции с право на глас представляващи 0.13% от капитала на Дружеството, при средна цена на акциите в размер на 60.00 лева, за обща стойност 3 120.00 лева.
Датата на сетълмента на сделките е 05.12.2019 г.
Обратното изкупуване на акции на дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 09.06.2017 г.
След тези сделки, общия брой обратно изкупени акции е 598 броя, представляващи 1.499% от акционерния капитал на дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
04-12-2019 - Вътрешна информация

Емитент: Светлина АД-Сливен (3LX)
С настоящото „Светлина" АД уведомява, че с Решение № 1277-ПД от 03 декември 2019 г. Комисията за финансов надзор отписа „Светлина” АД гр. Сливен, с ЕИК 829051335, като публично дружество и издадената от дружеството емисия в размер на 442 360 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, с ISIN код BG11SVSLAT13 , от регистъра по чл.30,ал.1, т.З от Закона за комисията за финансов надзор, воден от КФН.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
02-12-2019 - Вътрешна информация

Емитент: Грийн Таун Проджектс АД-София (GT2)
Уведомление по чл.148 от ЗППЦК, във връзка с получено в дружеството уведомление по реда на чл.145 и 146 от същия закон относно.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
02-12-2019 - Вътрешна информация

Емитент: Еуротерра България АД-София (4EJ)
През месец ноември 2019 г. Еуротерра България АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от Еуротерра България АД собствени акции към 30.11.2019 г. е 129 845 броя.
02-12-2019 - Вътрешна информация

Емитент: Биоиасис АД-София (4OE)
През месец ноември 2019 г. Биоиасис АД не е изкупувало обратно собствени акции. Общият брой на притежаваните от Биоиасис АД собствени акции към 30.11.2019 г. е 28 785 броя.
02-12-2019 - Вътрешна информация

Емитент: Ломско пиво АД-Лом (6L1)
През месец ноември 2019 г. Ломско пиво АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.
Общият брой на притежаваните от Ломско пиво АД собствени акции към 30.11.2019 г. е 35 115 броя при средна цена от 0.742  лева за една акция.