Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-08-2020 - Вътрешна информация

Емитент: Грийн Таун Проджектс АД-София (GT2)
Уведомяваме Ви, че с дата 13.08.2020 за Управител на дъщерното дружество Грийн Инвестмънт Проджектс ЕООД е избрана Ирина Стоянова.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-08-2020 - Вътрешна информация

Емитент: Грийн Таун Проджектс АД-София (GT2)
Уведомление по чл.148 от ЗППЦК, във връзка с получено в дружеството уведомление по реда на чл.145 и 146 от същия закон.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-08-2020 - Вътрешна информация

Емитент: ВФ Алтърнатив АД-София (2YH)
На основание на чл.148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа ВФ Алтърнатив АД-София (2YH) публикува уведомление за значително дялово участие.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-08-2020 - Вътрешна информация

Емитент: София Хотел Балкан АД-София (3ZB)
София Хотел Балкан АД публикува уведомление за предстояща концентрация, свързана с непрекия контрол върху София Хотел Балкан АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-08-2020 - Вътрешна информация

Емитент: София Хотел Балкан АД-София (3ZB)
София Хотел Балкан АД публикува уведомление за предстояща концентрация, свързана с непрекия контрол върху София Хотел Балкан АД.  
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News