Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

16-07-2019 - Вътрешна информация

Емитент: ХД Дунав АД-Враца (4D8)
Уведомление за вписване в Търговския регистър на промяна в лицата с представителна власт.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-07-2019 - Вътрешна информация

Емитент: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH)
Дружеството уведомява за вписани в Търговския регистър промени в състава на Съвета на директорите на Би Джи Ай Груп АД, одобрени на Общо събрание на акционерите на 28.06.2019 г. както следва:
- Избор на Петя Петрова за нов член на Съвета на директорите, в рамките на текущия мандат на Михаела Колева.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-07-2019 - Вътрешна информация

Емитент: Пълдин Лайън Груп АДСИЦ-Пловдив (5P6)
В БФБ АД е постъпило уведомление от Дружеството за вписани в Търговския регистър промени в устава, приети на ОСА на 03.06.2019 г. както следва:
- Нов състав на Съвета на директорите: Бисер Лозев, Светослав Янев и Методи Митев;
- Променя фирмата на Дружеството на: Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ. Изписване на чужд език: Puldin Properties Invest;
- Седалището и адресът на управление дружеството са: гр. София 1113, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10;
Дружеството се представлява от Бисер Лозев - изпълнителен директор, и Светослав Янев - председател на СД, само заедно.
11-07-2019 - Вътрешна информация

Емитент: Никотиана БТ Холдинг АД-София (6N2)
Уведомление за сключена сделка от дъщерно дружество.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
10-07-2019 - Вътрешна информация

Емитент: ХД Дунав АД-Враца (4D8)
На основание чл.100ш, ал.1,т.2 от ЗППЦК, Дружеството уведомява относно вписани и обявени в Търговския регистър: одитирани годишни финансови отчети (индивидуален и консолидиран), доклад за дейността, приети на редовно ОСА от 26.06.2019 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
10-07-2019 - Вътрешна информация

Емитент: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2)
С настоящото Български Транспортен Холдинг АД уведомява за приключили процедури по увеличение на капитала на дъщерни дружества на Холдинга: Товарни превози-91 АД, гр. Видин и Транспорт-гарант АД, гр. Велико Търново.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News