Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-06-2019 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Момина крепост АД-Велико Търново (5MR)
На проведено редовно ОСА от 14.06.2019 г. на Момина крепост АД-Велико Търново (5MR) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2018 г.;
- Промени в устава на дружеството;
- Печалбата реализирана през 2018 г., а именно 22 хил. лв. да се отнесе като допълнителен резерв на Дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Определяне на постоянното възнаграждение на членовете на управителните органи за 2019 г.;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-06-2019 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца (5IP)
На проведено редовно ОСА от 17.06.2019 г. на Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца (5IP) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2018 г.;
- Избор на регистриран одитор.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-06-2019 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Дупница-Табак АД-Дупница (4DA)
На проведено редовно ОСА от 14.06.2019 г. на Дупница-Табак АД-Дупница (4DA) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Не подлага на гласуване избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2018 г.;
- Упълномощаване на СД да взема решение за отписване на вземания и задължения, с изтекла погасителна давност на редовни заседания на СД;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
14-06-2019 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: НИД Надежда АД-София (6N1)
На проведено редовно ОСА от 14.06.2019 г. на НИД Надежда АД-София (6N1) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Приема доклада на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2019 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Преизбира състава на СД за нов 5-годишен мандат;
- Решение за разпределение на финансов резултат: Отнася загубата на дружеството за 2018 г. в загуби от минали години.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
14-06-2019 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Българска захар АД-Долна Митрополия (4BZ)
На проведено редовно ОСА от 14.06.2019 г. на Българска захар АД-Долна Митрополия (4BZ) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Приема доклада на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Отписва погасени по давност вземания и задължения от баланса на Дружеството;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2019 г.;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
14-06-2019 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: ТК-ХОЛД АД-София (T24)
На проведено редовно ОСА от 14.06.2019г. на ТК-ХОЛД АД-София (T24) са взети следните решения:
- Приема доклади (индивидуален и консолидиран) на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 год.;
- Приема годишни финансови отчети (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2018 год.;
- Приема доклади на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2018 г.;
- Печалбата за 2018 г. остава като неразпределена печалба;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2019 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX)
На проведено редовно ОСА от 11.06.2019 г. на Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2018 г.;
- Не разпределя дивидент за 2018 година. Отнася загубата за 2018 г. в размер на 70 555.45 лв. за сметка на натрупани резерви от Фонд "Премии от емисии" на дружеството;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Определя възнагражденията на членовете на управителните органи за 2019 г.;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2019 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Премиер Фонд АДСИЦ-Варна (4PR)
На проведено редовно ОСА от 12.06.2019г. на Премиер Фонд АДСИЦ-Варна (4PR) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Промени в Одитния комитет;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2018 г.;
- Не гласува промени в устава на дружеството;
- Не разпределя дивидент за 2018 г.;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
14-06-2019 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Тракийско пиво АД-Пазарджик (3TW)
На проведено редовно ОСА от 11.06.2019 г. на  Тракийско пиво АД-Пазарджик (3TW) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2018 г.;
- Не приема промени в устава на дружеството;
- Отнася загубата за 2018 г. към загуби от минали години и покрива загубите от минали години с печалбата от минали години;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-06-2019 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Родина-91 АД-Добрич (3RW)
На проведено редовно ОСА от 11.06.2019 г. на Родина-91 АД-Добрич (3RW) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Избира Одитен комитет;
- Приема правилник за дейността на Одитния комитет;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2018 г.;
- Не разпределя финансов резултат за 2018 г.;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-06-2019 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Приморско клуб ЕАД-Приморско (P0C)
На проведено редовно ОСА от 10.06.2019 г. на Приморско клуб ЕАД-Приморско (P0C) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2018 г.;
- Приема с печалбата на дружеството за 2018 година, в размер на 195 182.50 лв., да се покрие непокритата загуба в размер на 152 707.69 лв., а останалата част от 42 474.81 лв. да се отнесе за попълване на фонд „Резервен“;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-06-2019 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Велина АД-Велинград (4VE)
На проведено редовно ОСА от 11.06.2019 г. на Велина АД-Велинград (4VE) са взети следните решения:
- Приема доклади (индивидуален и консолидиран) на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 год.;
- Приема годишни финансови отчети (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2018 год.;
- Приема доклади на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2018 г.;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
11-06-2019 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Тракийски памук АД-Стара Загора (4TP)
На проведено редовно ОСА от 10.06.2019 г. на Тракийски памук АД-Стара Загора (4TP) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2018 г.;
- Промени в устава на дружеството;
- Приема загубата за 2018 г. да се отнесе в „Непокрита загуба от минали години”;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приема решение за отписване на “Тракийски памук”АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията на финансов надзор на основание чл. 30, ал.1, т. 3 от ЗКФН, по реда на чл.119, ал.1, т.1 б.“а“ и “б“ от ЗППЦК и чл.18  от Наредба 22/29.07.2005г.;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-06-2019 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (3JL)
На проведено редовно ОСА от 07.06.2019 г. на Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (3JL) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Приема доклада на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2019 г.;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат: Не разпределя печалба за 2018 г. и не изплаща дивиденти;
- Решение за покриване на натрупаната загуба в периода 2010-2013 г. за сметка на „Резерви”, а загубите за 2018 г. и за периода 2014-2017 г. да останат в неразпределени загуби от минали години;
- Приема доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-06-2019 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7)
На проведено редовно ОСА от 10.06.2019 г. на Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2019 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат: Покрива загубата за 2018 г. от Фонд Допълнителни резерви;
- Приема доклада за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News