Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

20-09-2019 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ)
На проведено редовно ОСА от 20.09.2019 г. на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2018 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Решение за разпределение на финансов резултат:
1. Сума в размер на 8 269 782 лв. да бъде разпределена като дивидент в размер на 6 лв. (шест лева) на една акция;
2. Сума в размер на 298 829.87 лв.  да бъде отнесена във фонд резервен на дружеството;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 04.10.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 02.10.2019 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
20-09-2019 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL)
На проведено извънредно ОСА от 17.09.2019 г. на Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL) е взето следното решение:
- Поради Решение № 1023-ПД/12.09.2019 г. на КФН, не подлага на гласуване т. 1 от дневния ред на ИОСА.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата