Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

20-09-2019 - Вътрешна информация

Емитент: Българска роза АД-Карлово (4BH)
Българска роза АД уведомява за постигнати финансови резултати за м. август 2019 година, с натрупване от началото на годината, както и прогнози за продажбите през м. септември 2019 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2019 - Вътрешна информация

Емитент: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2)
Български Транспортен Холдинг АД публикува информация относно сключени договор за наем от дъщерни дружества.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News