Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-06-2019 - Вътрешна информация

Емитент: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3)
„Златен лев холдинг АД“ съобщава, че  на 12 юни 2019 г., дъщерното дружество “Янтра пропърти” ЕООД ЕИК/ПИК 201353076 е извършило продажба на основен дълготраен материален актив сграда и идеални части от земя.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-06-2019 - Вътрешна информация

Емитент: Светлина АД-Сливен (3LX)
Светлина АД е получила уведомление от Ераст ЕООД по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-06-2019 - Вътрешна информация

Емитент: Светлина АД-Сливен (3LX)
Светлина АД е получила уведомление от Синергон холдинг АД по чл.145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-06-2019 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX)
Дружеството уведомява за приети решения на общото събрание на акционерите на “Софарма билдингс” АДСИЦ, проведено на 11.06.2019 година. Относно разпределение на финансов резултат за 2018 г., решението на ОСА е:
- приeма предложението на Съвета на директорите да не се разпределя дивидент за 2018 г. поради отчетен отрицателен финансов резултат- загуба в размер на 70 555.45 лв., която да бъде покрита с натрупаните резерви от Фонд „Премии от емисии“ на Софарма билдингс АДСИЦ.
Протоколът от Общото събрание на акционерите  ще бъде публично оповестен в рамките на законоустановения срок.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News