Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

22-05-2019 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Фаворит Холд АД-София (6A9)
В БФБ АД е постъпила следната информация от Фаворит Холд АД-София (6A9):
На проведено на 22.05.2019 г. заседание на Управителния съвет на Фаворит Холд АД е приета отмяна на решение от 12.12.2018 г. за увеличение на капитала на Фаворит Холд АД-София (6A9) при условията на публично предлагане.
21-05-2019 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Премиер Фонд АДСИЦ-Варна (4PR)
На проведено на 17.05.2019 г. заседание на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ, е взето решение за увеличаване на капитала на публичното дружеството, при следните основни параметри:
- Брой акции преди увеличението: 650 000;
- Брой акции, предложени за записване: 1 150 000;
- Номинална стойност на акциите: 1.00 лв.;
- Емисионна стойност на акциите: 10.50 лв.;
- Съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 1/1.76923077;
- Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по коефициент 1.76923077. При получаване на число, което не е цяло, същото се закръгля към по-малкото цяло число;
- Капиталът ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 700 000 бр. нови акции;
- Борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Де Ново ЕАД;
Право да участват в увеличението на капитала ще имат лицата придобили акции най-късно 7 дни след датата на оповестяване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.
20-05-2019 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Във връзка с решение на Съвета на директорите от 18.02.2019 г. за увеличаване на капитала на Слънце Стара Загора-табак АД-Стара Загора (3JO) и последващо оповестяване по реда на чл. 92а от ЗППЦК на интернет страниците на Емитента (http://site.slancetabac.bg/?cat=11) на 15.05.2019 г., на упълномощения инвестиционен посредник (https://www.ccbank.bg/bg/za-ckb/novini) на 13.05.2019 г. и във в. Сега от 15.05.2019 г.,, с нареждане на Директор Търговия, на основание чл. 32, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на Българска фондова борса АД, БФБ допуска до търговия следната емисия права:
- Брой акции преди увеличението: 1 177 860;
- Брой издадени права: 1 177 860;
- Брой акции, предложени за записване: 1 650 000;
- Номинална стойност на акциите: 1.00 лв.;
- Емисионна стойност на акциите: 10.80 лв.;
- Съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 1/1.400845601;
- Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 1.400845601. В случай че полученият резултат е нецяло число, същото се закръглява към по-малкото цяло число;
- Капиталът ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 825 000 бр. нови акции;
- Борсов код на издадените права: 3JO1;
- ISIN код на издадените права: BG4000007196;
- CFI код на издадените права: ще бъде оповестен допълнително;
- LEI код на емитента: 894500848KJDNXTZE991;
- Сегментен MIC: ZBUL;
- Пазарна партида (лот): 1 (едно) право;
- Валута на търговия: лева;
- Минимална стъпка на котиране: 0.001;
- Индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 0.010;
- Начална дата за търговия на правата на борсата: 28.05.2019 г.;
- Крайна дата за търговия на правата на борсата: 10.06.2019 г.;
- Начална дата за прехвърляне на правата: 28.05.2019 г.;
- Крайна дата за прехвърляне на правата: 12.06.2019 г.;
- Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 19.06.2019 г.;
- Начална дата за записване на акции от увеличението: 28.05.2019 г.;
- Крайна дата за записване на акции от увеличението: 04.07.2019 г.;
- Борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Централна кооперативна банка АД;
- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ Централна кооперативна банка АД;
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, т.е. акционери към 22.05.2019 г. (сряда);
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 20.05.2019 г. (понеделник).
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2019 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Асенова крепост АД-Асеновград (6AN)
На основание чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК, съответно чл. 24 от Наредба № 2/17.09.2003 г. за проспектите, с настоящото уведомяваме за успешното приключване на подписката за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Асенова крепост” АД, проведена съгласно решение на УС и НС от 08.11.2018г.:
- Дата на приключване на подписката: 16.05.2019 г.;
- Общ брой записани и заплатени акции: 1 749 995;
- Сума, получена от записаните акции: 18 899 946 лв.;
- Размер на разходите по публичното предлагане: 6 772 лв.;
Затруднеия, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите не са възниквали.