Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-08-2019 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Уеб Медия Груп АД-София (45W)
На свое заседание от 13.08.2019 г., Съветът на директорите на Уеб Медия Груп АД, на основание чл. 36, ал. 3, т. 5 от устава, е взел решение за увеличение на капитала на дружеството при следните параметри:
Капиталът на Уеб Медия Груп АД да бъде увеличен от 2 840 000 лева, разпределен в 2 840 000 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност 1 лев, на 10 340 000 лева чрез издаване на нови 7 500 000 обикновени акции, всяка една с право на един глас, с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1.20 лева всяка една.