Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-08-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL), както следва:
Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL) свиква ОСА на 17.09.2019 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Д-р Железкова 3, в офиса на дружеството, при следния дневен ред:
- Промени в управителните органи. Проект за решение: Освобождава Майя Пенева като член на Съвета на директорите и избира Жулиета Димитрова за нов член на СД с мандат до 17.08.2020 г.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.10.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 03.09.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 30.08.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата