Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

23-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8), както следва:
Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8) свиква ОСА на 27.06.2019 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Христо Ботев 57, ет. 3,  при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2018 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2019 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Не разпределя дивидент и финансовият резултат за 2018 г., в размер на 1 303 331,67лв., да бъде отнесен като неразпределена печалба от минали години;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.07.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.06.2019 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
23-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Арома АД-София (6AR)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Арома АД-София (6AR), както следва:
Арома АД-София (6AR)свиква ОСА на 28.06.2019 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Кирил Благоев 12, сграда „АБС-столова”, ет. 1, зала на Правен отдел, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2019 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Промени в Одитния комитет;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Освобождава от длъжност в качеството й на член на Съвета на директорите Даниела Белчева и избира за нов член на Съвета на директорите Тяна Пресолска с мандат от 3 години;
- Определяне на възнаграждението на новия член на Съвета на директорите;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Взема решение печалбата за 2018 г., в размер на 1 881 424,71 лв. да бъде отнесена към „Допълнителни резерви“ на дружеството;
- Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2019 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2019 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
23-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: СИИ Имоти АДСИЦ-София (5CG)
В БФБ АД са постъпили допълнителни материали към покана за провеждане на редовно ОСА на СИИ Имоти АДСИЦ-София (5CG), на 24.06.2019 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Апостол Карамитев № 16.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
23-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SN)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SN), както следва:
Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SN) свиква ОСА на 26.06.2019 г. от 11.00 ч. в гр. с. Николово, общ. Русе, обл. Русе, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2019 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата за 2018 г., в размер на 100 725.24 лв., да се разпредели както следва:
Сумата от 50 385.51 лв. – в общите резерви на дружеството;
С остатъкът, в размер на 50 339.73 лв., да се увеличат допълнителните резерви
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на програма за корпоративно управление за текущата финансова година и на отчета за изпълнение на програмата за корпоративно управление за 2018 г.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2019 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.06.2019 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Катекс АД-Казанлък (5KTE)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Катекс АД-Казанлък (5KTE), както следва:
Катекс АД-Казанлък (5KTE) свиква ОСА на 28.06.2019 г. от 11.00 ч. в гр. Казанлък, ул."МаньоСтайнов" №4, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2019 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: София Хотел Балкан АД-София (3ZB)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на 28-06-2019, както следва:
София Хотел Балкан АД-София (3ZB) свиква ОСА на 28.06.2019 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5, хотел „София Хотел Балкан”, зала „Рила“, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на одитирани годишни финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2018 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Печалбата на Дружеството за 2018 г. след данъчно облагане, в размер на 1 506 000 лв., да се отнесе като Неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2019 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: СИИ Имоти АДСИЦ-София (5CG)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на СИИ Имоти АДСИЦ-София (5CG), както следва:
СИИ Имоти АДСИЦ-София (5CG) свиква ОСА на 24.06.2019 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Апостол Карамитев № 16, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение (съгл. приложените материали): ОСА не разпределя дивидент;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.07.2019 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 06.06.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
22-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София (C4P)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София (C4P), както следва:
Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София (C4P) свиква ОСА на 24.06.2019 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Три уши 8, конферентна зала на Финансова група Капман, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2018 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2019 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект на решение: Освобождава Емил Лазаров Петков като член на Съвета на директорите и избира Милен Иванов Николов за нов независим член на СД с мандат до 15.10.2020 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Не разпределя печалба за 2018 г.;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Промени в Устава на дружеството;
- Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството при условията на публично предлагане. Проект за решение: Вземане на решение за увеличаване капитала на дружеството по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК от 13 335 870 лв. на 30 672 501 лв. чрез публично предлагане на 17 336 631 нови акции с номинална стойност 1.00 лв. и емисионна стойност 1.35 лв. на акция. Едно притежавано/придобито право ще дава възможност за записване на 1.3 нови акции. Избира ИП Капман АД за инвестиционен посредник, който ще обслужва увеличението на капитала. Избира Инвестор. БГ за медия, в която ще бъде публикувано съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК относно публичното предлагане;
- Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството до общ номинален размер от 36 000 000 лв. чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК в срок до 5 години от датата на вземане на това решение от ОСА на дружеството.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.07.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 06.06.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
22-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Турин Имоти АДСИЦ-София (TPS)
В БФБ АД са постъпили допълнителни материали към покана за провеждане на редовно ОСА на Турин Имоти АДСИЦ-София (TPS), на 26.06.2019 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Кирил Благоев № 12, в сграда „АБС-столова“, 1 етаж.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
22-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Север Холдинг АД-София (6S8)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Север Холдинг АД-София (6S8), както следва:
Север Холдинг АД-София (6S8) свиква ОСА на 24.06.2019 г. от 13.00 ч. в гр. Варна, Район Одесос, ул.Димитър Станчев №6, ап.1 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Определяне размер на възнагражденията на членовете на СД;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.07.2019 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 06.06.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Бианор Холдинг АД-София (5BI)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Бианор Холдинг АД-София (5BI), както следва:
Бианор Холдинг АД-София (5BI) свиква ОСА на 26.06.2019 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 51, ет.3, офис А2 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2018 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА приема решение отчетената за 2018 г. загуба в размер на д76 506.51 лв. да бъде покрита с натрупана неразпределена печалба от предходни години.
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2019 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.06.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ЗСК-Лозово АД-Бургас (3ZO)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ЗСК-Лозово АД-Бургас (3ZO), както следва:
ЗСК-Лозово АД-Бургас (3ZO) свиква ОСА на 28.06.2019 г. от 11.00 ч. в гр. Бургас, Северна промишлена зона, в сградата на управление на дружеството, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2019 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Не разпределя дивидент и оставя печалбата за 2018 г. като неразпределена печалба от минали години;
- Определяне възнаграждението на управителните органи;
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Кепитъл холдинг груп АДСИЦ-Пловдив (6B4)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Кепитъл холдинг груп АДСИЦ-Пловдив (6B4), както следва:
Кепитъл холдинг груп АДСИЦ-Пловдив (6B4) свиква ОСА на 22.06.2019 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 49, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2019 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема решение 90 % от печалбата на Дружеството за 2018 г. да се разпредели като дивидент и 10 % да бъде отнесена за инвестиции.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.07.2019 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 05.06.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
21-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Винъс АД-София (VN7)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Винъс АД-София (VN7), както следва:
Винъс АД-София (VN7) свиква ОСА на 28.06.2019 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Борис Арсов № 3Б, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2018 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2019 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Загубата за 2018 г. да не бъде покривана;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2019 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
21-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Интеркапитал груп АД-София (IGA)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Интеркапитал груп АД-София (IGA), както следва:
Интеркапитал груп АД-София (IGA) свиква ОСА на 27.06.2019 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Мария Луиза № 9-11, Бизнес център София-2000, ет. 5, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2019 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Промяна в адреса на управление на дружеството на: гр. София, бул. Мария Луиза № 9-11, Бизнес център София-2000, ет. 5;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Отнася печалбата за 2018 г. като неразпределена печалба;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.07.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 11.06.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR), както следва:
Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR) свиква ОСА на 25.06.2019 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Кърниградска № 19, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2018 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2019 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА разпределя като дивидент сума в размер на 2 418 000 лв. или по 3.72 лв. брутен дивидент на една  акция. Остатъкът от печалбата, след разпределяне на дивидента, остава като неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2019 г. от 09.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 07.06.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
21-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Асенова крепост АД-Асеновград (6AN)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Асенова крепост АД-Асеновград (6AN), както следва:
Асенова крепост АД-Асеновград (6AN) свиква ОСА на 28.06.2019 г. от 10.00 ч. в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов 2, при следния дневен ред:
- Индивидуален и консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2018 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2019 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Не разпределя дивидент. Отнася нетната печалба на Дружеството за 2018 г. в размер на 323 101 лв. като неразпределен положителен финансов резултат;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
21-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Булвеста Холдинг АД-София (5BV)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Булвеста Холдинг АД-София (5BV), както следва:
Булвеста Холдинг АД-София (5BV) свиква ОСА на 28.06.2019 г. от 12.00 ч. в гр. София, кв. Витоша ВЕЦ-Симеоново № 999, ет. 2, Заседателна зала, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2018 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2019 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема решение печалбата на дружеството за 2018 г., в размер на 1 313,60 лв., реализирана през 2018 г. да бъде отнесена като неразпределена печалба от минали години;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2019 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2019 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
21-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Златен лев Холдинг АД-София (3Z3), както следва:
Златен лев Холдинг АД-София (3Z3) свиква ОСА на 25.06.2019 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. “Венера” № 5, хотел „Триада”, „Конферентна зала” № 2,при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА приема финансовата загуба за 2018г. да остане непокрита;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.07.2019 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 07.06.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Интерлоджик-лизинг АД-София (6I2)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Интерлоджик-лизинг АД-София (6I2), както следва:
Интерлоджик-лизинг АД-София (6I2) свиква ОСА на 26.06.2019 г. от 14.00 ч. в гр. София-1407, ул. Асен Йорданов 17, комплекс „София Гардънс”, бл. “Ф”, ет. 4, зала 17 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2019 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.06.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Интерлоджик-имоти АД-София (6I1)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Интерлоджик-имоти АД-София (6I1), както следва:
Интерлоджик-имоти АД-София (6I1) свиква ОСА на 26.06.2019 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Асен Йорданов 17, комплекс София Гардънс, бл. Ф, ет. 1, зала 2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2019 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.
- Промени в управителните органи. Проект за решение: Освобождава Евангелос Мелетиос Вавудакис като член на Съвета на директорите и избира Атанас Ставрев Ташев за нов член на СД за срок от 5 години;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 10.06.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Турин Имоти АДСИЦ-София (TPS)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Турин Имоти АДСИЦ-София (TPS)., както следва:
Турин Имоти АДСИЦ-София (TPS) свиква ОСА на 26.06.2019 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Кирил Благоев № 12, в сграда „АБС-столова“, 1 етаж, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2019 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.06.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
21-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Слънчев ден АД-Варна (3JP)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Слънчев ден АД-Варна (3JP), както следва:
Слънчев ден АД-Варна (3JP) свиква ОСА на 28.06.2019 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, к.к. Св. Константин, хотел Палас, конгресна зала, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2019 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Финансовият резултат на Дружеството за 2018 г. преди отсрочени данъци- загуба в размер на 16 050 723,83 лв. да се отнесе в „непокрита загуба от минали години“.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2019 г. от 11.00. ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2019 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9)
Захарни заводи АД-Горна Оряховица представи допълнителни материали към покана за свикване на редовно ОСА на 21.06.2019 г. от 11.00 часа в гр. Горна Оряховица, ул.Свети княз Борис I № 29.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на
уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев (4GD)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев (4GD), както следва:
Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев (4GD) свиква ОСА на 28.06.2019 г. от 10.00 ч. в гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна 12, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2019 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Загубата за 2018 г., в размер на 154 065.93 лв., да бъде покрита от Допълнителни резерви.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2019 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9), както следва:
Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9) свиква ОСА на 21.06.2019 г. от 11.00 ч. в гр. Горна Оряховица, ул. Свети княз Борис I №29, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2018 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение съгл. приложените материали: ОСА разпределя сума в размер на 149 468.76 лв. (представляваща 35% от печалбата за 2018г) за дивидент, или брутен дивидент в размер на 0.01345 лв. на акция. Остатъкът от печалбата в размер на 277 608.02 лв. да бъде отнесен във фонд Други резерви на Дружеството;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Овластяване на лицата, които управляват и представляват дружеството да сключват сделки  по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК през 2019 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.07.2019 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.06.19 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Адванс Екуити Холдинг АД-София (6A8)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Адванс Екуити Холдинг АД-София (6A8), както следва:
Адванс Екуити Холдинг АД-София (6A8) свиква ОСА на 28.06.2019 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Златовръх 1, ет. 4, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2018 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2019 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Избор на Одитен комитет;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Освобождава като член на Съвета на директорите Кристина Койчева. Избира за член на Съвета на директорите Борислав Петков.
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: загубата за 2018 г. да бъде отнесена към Непокрити загуби;
- Приемане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Определяне на размер на възнаграждението и размера на гаранцията на новия член на СД;
- Определяне на мандат на новия член на СД;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2019 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2019 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
20-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Арома Риъл Естейт АД-София (AA8)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Арома Риъл Естейт АД-София (AA8), както следва:
Арома Риъл Естейт АД-София (AA8) свиква ОСА на 24.06.2019 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Кирил Благоев № 12, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение съгл. приложените материали: Печалбата за 2018 г. да бъде използвана за покриване на счетоводната загуба за 2011 г.;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2019 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 06.06.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Люк АДСИЦ-София (5L2)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Люк АДСИЦ-София (5L2), както следва:
Люк АДСИЦ-София (5L2) свиква ОСА на 28.06.2019 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Шандор Петьофи 13-15, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2019 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна (GE5)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна (GE5), както следва:
Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна (GE5) свиква ОСА на 26.06.2019 г. от 14.00 ч. в гр. Варна, ул. Шипка 10, ет. 5, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА не разпределя дивидент;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 23.07.2019 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.06.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (5Z2)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (5Z2), както следва:
Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (5Z2) свиква ОСА на 24.06.2019 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров № 73, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2019 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Отнася печалбата за 2018 г. като Неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.07.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 06.06.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Верея-тур АД-Стара Загора (4VT)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Верея-тур АД-Стара Загора (4VT), както следва:
Верея-тур АД-Стара Загора (4VT) свиква ОСА на 24.06.2019 г. от 10.00 ч. в гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 100, конферентна зала на х-л Верея, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2019 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Отнася печалбата за 2018 г. в размер на 449 хил. лв. във Фонд Резервен;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Преизбиране на Надзорния съвет за нов 5-годишен мандат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2019 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 06.06.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU), както следва:
Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU)свиква ОСА на 18.06.2019 г. от 10.00 ч. в гр. Бургас, ул. Успенска № 8, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи /индивидуален и консолидиран/ за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2018 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2019 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на нов Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Отнася загубата за 2018 г. към Непокрити загуби от минали години;
- Избиране на състав на Надзорния съвет;
- Определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.07.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 31.05.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София (PR3)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София (PR3), както следва:
Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София (PR3) свиква ОСА на 17.06.2019 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Граф Игнатиев № 24, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2019 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Загубата за 2018 г. в размер на 8 000 лв. да бъде частично покрита от неразпределена печалба от предходни години;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.07.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 03.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 30.05.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Валор Пропъртис АДСИЦ-София (VPC)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Валор Пропъртис АДСИЦ-София (VPC), както следва:
Валор Пропъртис АДСИЦ-София (VPC) свиква ОСА на 19.06.2019 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Енос № 2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2019 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Не разпределя финансов резултат поради реализирана загуба за 2018 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.07.2019 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 03.06.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Дебитум инвест АДСИЦ-София (DIX)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Дебитум инвест АДСИЦ-София (DIX), както следва:
Дебитум инвест АДСИЦ-София (DIX) свиква ОСА на 19.06.2019 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Енос № 2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2019 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Поради реализирана загуба за 2018 г., финансов резултат няма да бъде разпределян;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.07.2019 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 03.06.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7) както следва:
Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7) свиква ОСА на 28.06.2019 г. от 09.00 ч. в гр. София, бул. "Патриарх Евтимий" 22, ет.1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА разпределя като дивидент сума в размер 747 777.48   лева;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2019 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Винзавод АД-Асеновград (4VA)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Винзавод АД-Асеновград (4VA), както следва:
Винзавод АД-Асеновград (4VA) свиква ОСА на 27.06.2019 г. от 16.00 ч. в гр. Асеновград, бул.България 75, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Решение за покриване на загубата за 2018 г. Предложение за решение съгласно приложените материали: ОСА приема загубата да бъде покрита за сметка на неразпределена печалба от минали години и допълнителни резерви;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.07.2019 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.06.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL), както следва:
Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL) свиква ОСА на 17.06.2019 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Д-р Железкова 3, в офиса на дружеството, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи /индивидуален и консолидиран/ за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2018 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2019 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА не разпределя дивидент;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.07.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 03.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 30.05.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата