Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

23-05-2019 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ER)
На проведено редовно ОСА от 22.05.2019 г. на И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ER) са взети следните решения:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Преизбиране на членове в органите на управление на дружеството;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
23-05-2019 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT)
На проведено редовно ОСА от 22.05.2019 г. на Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Приема доклада на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2019 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат: Отнася загубата за 2018 г. в размер на 86 106.75 лв. като непокрита загуба;
- Приема доклада за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
22-05-2019 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ)
На проведено редовно ОСА от 22.05.2019 г. на Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ)са взети следните решения:
- Приема индивидуалния доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приема годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Приема доклада на регистрирания одитор за индивидуалния финансов отчет за 2018 г.;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2019 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Освобождава членовете на Одитния комитет от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Приема доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2019 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Светлина АД-Сливен (3LX)
На проведено редовно ОСА от 21.05.2019 г. на Светлина АД-Сливен (3LX) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Избира Одитен комитет. Определя мандат на състава от 1 (една) година;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2018 г.;
- Покрива загубата за 2018 г. в рамер на 7 607.66 лв от фонд "Резервен". Не се изплащат дивиденти;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2019 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Ямболен АД-Ямбол (3YN)
На проведено редовно ОСА от 16.05.2019 г. на Ямболен АД-Ямбол (3YN) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Избира Одитен комитет;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2018 г.;
- Определя размера на възнагражденията на членовете на СД;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News