Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

18-09-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Гарант Инвест Холдинг АД-Кюстендил (5G2)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Гарант Инвест Холдинг АД-Кюстендил (5G2), както следва:
Гарант Инвест Холдинг АД-Кюстендил (5G2) свиква ОСА на 21.10.2019 г. от 10.00 ч. в гр. Кюстендил, кв. Герена 1 при следния дневен ред:
- Избор на регистриран одитор;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.11.2019 г. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.10.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 03.10.2019 г.
18-09-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5), както следва:
НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5) свиква ОСА на 24.10.2019 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Славянска № 5, ет.5, при следния дневен ред:
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Одобряване на Правила за работа на Одитния комитет (статут);
- Определяне на размер на постоянно възнаграждение за изпълнителния член на Съвета на директорите;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.11.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.10.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 08.10.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
18-09-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ)
Поради липса на кворум, свиканото за 05.09.2019 г. редовно ОСА на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 20.09.2019 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.09.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 03.09.2019 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-09-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Симат АД-Габрово (3JI)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Симат АД-Габрово (3JI), както следва:
Симат АД-Габрово (3JI) свиква ОСА на 25.10.2019 г. от 10.00 ч. в гр. Габрово, ул. Индустриална 65, при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Освобождава Янко Сиджимов като член на Съвета на директорите и избира Олга Енчева за нов член на Съвета на директорите;
- Преизбиране на Стоян Шопов и Константин Топалов за членове на Съвета на директорите, както и потвърждаване на всички правни и фактически действия, извършени от Съвета на директорите до настоящия момент.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.11.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.10.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 09.10.2019 г.
Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News