Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-01-2019 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Eмитент: Слънчев ден АД-Варна (3JP)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Слънчев ден АД-Варна (3JP), както следва:
Слънчев ден АД-Варна (3JP) свиква ОСА на 26.02.2019 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, к.к. Св. Константин, хотел Палас, конгресна зала, при следния дневен ред:
- Промени в управителните органи. Проект за решение: Освобождава Тодор Гергов, Цветомир Гергов и Ташона Иванова от Съвета на директорите и избира Георги Кирилов Карадимов, Сашо Аврамов Шилегов И Деница Христова Колева за членове на СД;
- Определяне на мандат и възнаграждение на членовете на СД;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Промени в Одитния комитет;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.03.2019 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.02.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 08.02.2019 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News