Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-12-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: ЗСК-Лозово АД-Бургас (3ZO)
На проведено извънредно ОСА от 12.12.2018 г. на ЗСК-Лозово АД-Бургас (3ZO) са взети следните решения:
- Избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г.;
- Приема загубата на дружеството за 2017 г. да бъде покрита с неразпределената печалба от минали години;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-12-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Парк АДСИЦ-София (4PK)
На проведено редовно ОСА от 11.12.2018 г. на Парк АДСИЦ-София (4PK) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Избира нов Одитен комитет;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- Освобождава от длдъжност като членове на СД: Георги Пулев, Виолета Граматикова, Алфа дивелопмънтс мениджмънт ЕООД, Загора инвест ЕООД и Бета сървисиз АД. Избира за нови членове на СД с 5-годишен мандат: Виолета Михайлова, Радослав Мандев, Никола Петринин, Галина Георгиева, Мариана Дойнова;
- Приема реализираната към 31.12.2017 г. загуба да остане непокрита;
- Приема политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-12-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Мел инвест холдинг АД-София (4MB)
На проведено извънредно ОСА от 12.12.2018 г. на  Мел инвест холдинг АД-София (4MB) са взети следните решения:
- Промени в Одитен комитет;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News