Секция "Новини" съдържа новини и информация, постъпила в БФБ-София от дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на пазар BaSE. Новини и информация, свързана с дружествата, чиито финансови инструменти се търгуват на основния пазар на БФБ-София, може да се намери на интернет страницата на Борсата в раздел Новини.

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

15-02-2019 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPY)
На проведено извънредно ОСА от 15.02.2019 г. на Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPY) са взети следните решения:
- Приема мотивиран доклад на Съвета на директорите на дружеството по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.
- Овластява Съвета на директорите на дружеството за придобиване на недвижим имот при условията на чл. 114, ал.1, т. 2 от ЗППЦК и чл. 114, ал. 1, т. 1 , б. „б“ от ЗППЦК.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата